Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

BÀI GIẢNG TOÁN 4
CHƯƠNG 2 BÀI 2: NHÂN
VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ
CHỮ SỐ 0


1.Kiểm tra bài cũ:

4x5x2=?


Ví dụ:
a) 1 324 x 20 = ?


a) 1 324 x 20 = ?
1 3 24
x
20
26 480Ví dụ:
b) 230 x 70 = ?


b) 230 x 70 = ?
23 0
x
70
16 1 0 0


Bài 1: Đặt tính rồi tính

1 3 42
x
40
53 6 80

13 5 46
x
30
40 6 3 80

5 64 2
x
200
1128 4 00
00


Bài tập trắc nghiệm
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

x

13 4

20
2 6 80 Đ

1 2 35
x
3 00
37 0 5 0 S


Xin chân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×