Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU


Toán

Kiểm tra bài cũ:
So sánh các phân số sau:
a.

1 và
5

4
5

1
5

4
5


<

b.

8 và
9

5
9

8
9

5
9

>

Nêu cách so sánh hai phân só có cùng mẫu số ?


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Ví dụ 1: So sánh hai phân số:

2
3

3
4

2 và
3

3
4
2
3
<
3
4
3
2
>
4
3


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

b.Ta có thể so sánh hai phân số:

2
3

như sau:
3
4

*Qui đồng mẫu số hai phõn số:

23

3
4
9
3x3
3
2
2x4 = 8
=
=
=
4x3
12
12
4
3
3x4
* So sánh hai phân số có cùng mẫu số :
8
< 9 ( vỡ 8 < 9 )
12
12
2 < 3
* kết luận:
4
3

:


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Muốn so sánh hai phân số
khác mẫu số ta làm như thế
Ghi nhớnào
: Muốn
? so sánh hai phân số khác mẫu số,
ta có thể qui đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh
các tử số của hai phân số.


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.
So sánh hai phân số:

Bài 1:

a.

3
44
515
<
20

16
20

4x4
=
=
5x4

4
5

15
3x5
3
=
=
20
4x5
4
nên

3
4

<

4
5

16
20


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Bài 1:

So sánh hai phân số:

5
7

b.
6
8
42
7
7x6
5
40
5x8
=
=
=
=
48
6
8
8x6
48
6x8
7
5
42
40
<
nên

<
8
6
48
48
Có thể qui đồng theo cách khác:
7x3
21
7
5
20
5x4
=
=
=
=
8x3
24
6x4
24
8
6


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Bài 1:

So sánh hai phân số:

3
2

c.
10
5
2
2x2
4
3
, giữ nguyên
=
=
10
5
5x2
10
3
2
3
4
nên
>

>
10
5
10
10
Cú bạn cú thể qui đồng như sau:
15
3x5
3
2
20
2x10
=
=
=
=
50
10x5
10
5
50
5x10


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Bài 2: Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

a.6 và
10

4
5

6:2
3
6
=
=
10
10 : 2
5
3
4
6
nên
<
5
5
10

<

4
5


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Bài 2: Rút gọn rồi so sánh hai phân số:
3
4

6
6
6:3
b.

Ta có:
=
=
12
12
12: 3
3
2
3
6
Vì:
nên
>
>
4
4
4
12
6:6
1
6
Nếu rút gọn phân số:
=
=
12
12 : 6
2
3

Thì ta phải so sánh hai phân số:
4

2
4

1
2


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

2
3
Bài 3: Mai ăn
cái bánh, Hoa ăn
5
8
Ai ăn nhiều bánh hơn ?

cỏi bỏnh đú.

Bài giải
Mai ăn

3
8

cái bánh tức là ăn

15
cái bánh
40

Hoa ăn

2
5

cái bánh tức là ăn

16
cái bánh.
40

Vì:

16
15
>
40
40

Nên Hoa ăn nhiều bánh hơn.


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ.

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số,
Ta có thể qui đồng mẫu số hai phân số đó, rồi
so sánh các tử số của hai phân số mới.

*Học thuộc qui tắc so sánh hai phân số khác mẫu số.
*Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×