Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số


1- Điền dấu vào ô trống: ( > = <)
7
9

<

1

8
7

>

1

15
14

>


1

13
1
13 =

2- Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé
8
12

13
12

10
12

3- Phát biểu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số?
Cho ví dụ.


Toán


2
và 3
Ví dụ : So sánh hai phân số
4
3
2
3
2 < 3
3
4
3 > 2
4
3
3
4


Ta có thể so sánh hai phân số

2
3

 Quy đồng mẫu số hai phân số

2
3

=

Vì:

2x4
3x4

8
< 9
12
12

2
3

3
4

8
=
12

nên

3
42 <
3như sau :

3
4

3x3
=
4x3

=

: MSC: 12
9
12

3
4

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể làm thế nào ?


So sánh hai phân số khác mẫu số:
Muốn so sánh hai phân số khác
mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu
số hai phân số đó, rồi so sánh các
tử số của hai phân số mới.1/ So sánh hai phân số :
a/ 3
44
5

5
b/
67
8

c/ 2
53
10


a/

3 và 4
5
4

Quy đồng mẫu số hai phân số

3
4

3
x
5
15
=
=
4x5
20
15
16 nên
<

20
20

3 và 4 MSC : 20
5
4
4 = 4 x 4 = 16
5
5x4
20
4
3
<
5
4


b/

5 và 7
8
6

Quy đồng mẫu số hai phân số

5
6

5x4
20
=
=
6x4
24
20
21 nên
<

24
24

5 và 7
8
6
7 = 7x3
8
8x3
7
5
<
8
6

MSC : 24
=

21
24


b/

5 và 7
8
6

Quy đồng mẫu số hai phân số

5
6

5x8
40
=
=
6x8
48
40
42 nên
<

48
48

5 và 7
8
6
7 = 7x6
8
8x6
7
5
<
8
6

MSC: 48
=

42
48


2 và 3
10
5

Quy đồng mẫu số hai phân số
=

2x2
5x2

4

10

<

2
5

=

3
10

4
10
nên

2 và 3
10
5

MSC : 10

Giữ nguyên
2
5

<

c/

3
10

3
10


2/ Rút gọn rồi so sánh hai phân số :

a/

6
104
5

b/

3
46
12


a/

6
104
5

Rút gọn : 6 = 6 : 2 = 3
10 10 : 2
5


3
5

<

4 nên
5

Giữ nguyên
6
10

<

4
5

4
5


3
4

b/
Giữ nguyên3
4

3
4

>6
12

6
6
:
3
2
=
Rút gọn :
=
12 12 : 3
4
2 nên
4

3
4

>

6
12


3/ Mai ăn 3 cái bánh, Hoa ăn 2

8

5

cái bánh đó. Hỏi ai ăn nhiều bánh hơn ?


Trả lời :

3 x 5 = 15
8 x 5 40
= 2 x 8 = 16
5 x 8 40
Mai ăn 3 cái bánh tức là ăn 15 cái bánh.
8
40
Hoa ăn 2 cái bánh tức là ăn 16 cái bánh.
40
5
Vì 16 > 15 nên Hoa ăn nhiều bánh hơn.
40 40
Quy đồng mẫu số:

3
8
2
5

=


Muốn so sánh hai phân số khác
mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số
hai phân số đó, rồi so sánh các tử
số của hai phân số mới.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×