Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

TOÁN 4
SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ


Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh so sánh
2
3

3
4

Học sinh so sánh

2 và 3
4
3


Quy đồng mẫu số hai phân số :

2 2 4 83 3 4 12

3 3 3 9
,


4 4 3 12

So sánh hai phân số có cùng mẫu số

8
9

12
12

hoặc

2
3
Kết luận :

3
4

9
8

12
12
hoặc

3
2

4
3


Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể
quy đồng mẫu số hai phân số đó, Rồi so sánh
các tử số của hai phân số mới
Học sinh nhắc lại


Hoạt động 2 : (thảo luận nhóm đôi)
Luyện tập
Học sinh đọc đề bài số 1
1) So sánh hai phân số :

a)

3 3 5 15


,
4 4 5 20
15
16

Vậy
20
20

4 4 4 16


5 5 4 20

3
4

4
5


5
5

8
40
b)

 ,
6 6 8 48

c)

40
42

48
48

7 7 6 42


8 8 6 48
vậy

5
7

6
8

2 2 2 4
4
3vậy
10
10
5 5 2 10


• Bài số 2:
• Rút gọn và so sánh hai phân số

6
6:2 3

 , vậy
10 10 : 2 5

3
4

5
5

6
6:3 2


12 12 : 3 4

3
2

4
4

vậy


Bài số 3:
3
2
Mai ăn cái bánh. Hoa ăn
5
8
Ai ăn nhiều bánh hơn?
Giải
3 3 5 15
Mai ăn


8

Hoa ăn

8 5

40

2 2 8 16


5 5 8 40

cái bánh đó.

vậy

Trả lời: Hoa ăn nhiều hơn

16
15

40
40


HOẠT ĐỘNG 3:
4) CỦNG CỐ :
5) DẶN DÒ - NHẬN XÉT TIẾT HỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×