Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

MÔN TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ.
LỚP

: 4A


Toán
Kiểm tra bài cũ:
1.Phân số

A.

10
27

5
9

bằng phân số nào dưới đây?


B.

15
18

C.

15
27

D.

20
27


Kiểm tra bài cũ:
2.Trong các phân số

9
9
8
8
;
;
;
8
9
8
9

phân số nào bé hơn 1?

8
. Phân số
< 1
9


Toán
Phép cộng phân số

Ví dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu
băng
3
giấy, sau đó Nam tô màu tiếp
8
băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu
2
8 phần của băng giấy?
?

3

2


?

3
8

2
8

Ta phải thực hiện phép tính:

3
2
+
8
8


Ta có :

3
2
5
+
=
8
8
8


Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau:

Tính:

3 7

5 5

3 2 3+2
5
 = 8 = 8
8 8
3 7


5 5
=

3+7
5

=

10
5

=

2
1

= 2

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử
số và giữ nguyên mẫu số.


Bài 1: Tính
2
3
a.

5
5
3
5
b.

4
4
c. 3  7
8

d.

8

35
7

25 25


Bài 1: Tính
a. 2
5

+

3
5

= 2 + 3 = 5 =1
5
5

b.

3 +
4

5 = 3 + 5 = 8 =
2
4
4
4

c.

3 +
8

7
8

d.

35 +
25

7 = 35 + 7 = 42
25
25
25

5
3
+
7
10
=
=
=
4
8
8


Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm
3
7
2
7
3
7

+
+
+

2
7
3
7
2
7

==

2
7

+

3
7


Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm
3
7
2
7
3
7

+
+
+

2
7
3
7
2
7

=
=

=

3 + 2
7
2+ 3
7
2
7

+

=
=

5
7
5
7

3
7

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng
đó không thay đổi.


Toán: Phép cộng phân số
Bài 3: Giải bài toán
Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất
2
chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển
7
3
được số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được
7
bao nhiêu phần số gạo trong kho?
Tóm tắt:
Ô tô 1: 2 số gạo
Ô tô 2:

7
3 số gạo
7

Cả hai ô tô:... số gạo?


?

Tóm tắt:
Ô tô 1: 2 số gạo
Ô tô 2:

7
3 số gạo
7

Cả hai ô tô: … số gạo?

Bài giải
Cả hai ô tô chuyển được là:
3
7

+

2
7

2
7

3
7

5 (số gạo trongkho).
=
7
Đáp số: 5 số gạo trong kho.
7


2
8

+

5
8

=

7
8

3
9

+

2
9

+

4
9

8
15

+

6
15

=

14
15

7
9

+

2
9

+

3
9

8
13

+

4
13

=

12
13

=

1

=

12
9

Ai
Tr
nh ò
an ch
h ơi

n!
!!
=

4
3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×