Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân sốToán
g
n

c
h
c
á
Nêu c
g
n
ù
c

s
phân
?

s

u

m

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng
hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.


Toán
Phép cộng phân số ( tiếp theo)
1
Ví dụ: Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy
băng giấy,
2
1
bạn An lấy

.

3

băng giấy.

Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy
mµu?


Toán
Phép cộng phân số ( tiếp theo)
Lấy 3 băng giấy màu bằng nhau
cả băng giấy

các băng giấy
đã gấp đôi

cả băng giấy


Toán

Phép cộng phân số ( tiếp theo)
băng 1

băng 2

?

5
6

băng 3

1
2

1
3


Toán PhÐp céng ph©n sè

( tiÕp theo)

* Muốn biết cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của
băng giấy ta làm phép tính gì?
?
1
2

+

1
3

* Nhận xét mẫu số
của hai phân số trên?

1
2

1
3


Toán
PhÐp céng ph©n sè ( tiÕp theo)

* Quy đồng mẫu số hai phân số:
1 1× 2 2
1 1× 3 3
=
=
=
=
2 2×3 6
3 3× 2 6
* Cộng hai phân
1 1
3 2
5
số:
+ = +
=
2 3
6 6
6
So sánh với kết quả lúc đầu?


Toán

Phép cộng phân số ( tiếp theo)

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm thế
nào?
Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy
đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số
đó.


PhÐp céng ph©n sè ( tiÕp
theo)

1. Tính:
a) 2 +
3

Bài tập

3
8
9
17
=
+
=
12 12
12
4

* Cách tính gọn hơn:

2 3 8 + 9 17
+ =
=
3 4
12
12


2.Tính

3 1 3 1× 3
3
3
6 1
+ =
+
=
+
=
=
12 4 12 3 × 4 12 12 12 2


b)

4 3 4 3 × 5 4 15 19
+ =
+
=
+
=
25 5 25 5 × 5 25 25 25
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×