Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Toán 4


3
8

Phép cộng phân số

Trò chơi:

Hãy chia một băng giấy thành 8 phần bằng nhau
(không cắt)

Phep cong phan so


Phép cộng phân số

Bạn thật thông
minh va nhanh
nhẹn.


Phep cong phan so


Phép cộng phân số

Hãy tô màu 3 phần băng giấy, sau đó
tiếp tục tô màu 2 phần băng giấy

Phep cong phan so


Phép cộng phân số

Thảo luận nhóm
đôi

1. Băng giấy được chia làm mấy phần bằng nhau?
2. Lần thứ nhất tô màu mấy phần băng giấy?
3. Lần thứ hai tô màu mấy phần băng giấy?
4. Cả 2 lần tô màu mấy phần băng giấy?

?

?
Phep cong phan so

?


Phép cộng phân số

Thảo luận nhóm đôi

1.Băng giấy được chia làm 8 phần bằng nhau
3
2.Lần thứ nhất tô màu 8 băng giấy
2
3.Lần thứ 2 tô màu băng giấy
8
5
8

5
4.Cả 2 lần tô màu
băng giấy
8

3
8

2
8


Phép cộng phân số
Thảo luận nhóm 4
3
Bài toán: Có một băng giấy.Bạn Nam tô màu
8
2
băng giấy, sau đó
8
Nam tô màu tiếp
băng giấy.Hỏi
bạn
Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng
giấy
Muốn biết cả hai lần Nam tô màu bao nhiêu phần
băng giấy ta phải thực hiện phép tính gì?
Có nhận xét gì về phép tính này?

3

8

Thực hiện phép tính


3 2

8 8

Phép cộng phân số
Ta phải thực hiện phép cộng:3  2

8

8

3 2 là phép cộng 2 phân số có cùng
3 2 mẫu
3  2 5số
Đây

 

8 8
8 8
8
8

3 2 32 5
 

8 8 8 8

3 2 32 5
 

8 8
8
8

Đây chính là cách cộng
2 phân số cùng mẫu số

Phep cong phan so


Phép cộng phân số

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số,
ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

Phep cong phan so


Phép cộng phân số
Bài tập 1: Tính
a) 2

3

5 5

Hãy chọn đáp án đúng

Hãy chọn đáp án đúng

1
5
10

3 5

4 4

b)

6
5

1
2

9
4

5

1

2


Phép cộng phân
số

ĐÚNG RỒI, THÔNG
MINH LẮM


Phép cộng phân số

SẮP ĐÚNG RỒI, CỐ LÊN CHÚT
NỮA…!


Phép cộng phân số
Bài tập 2: Tính chất giao hoán
Viết tiếp vào chỗ chấm
3 2 5
 
7 7 7

2 3 5
 
7 7 7

3 2

7 7

=

2 3

7 7

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của
chúng không thay đổi


Phép cộng phân số
Bài tập 3
Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất
chuyển được 2 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển
được 3 số gạo7 trong kho.Hỏi cả hai ô tô chuyển được
7
bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Hãy chọn đáp án đúng
5
7

5
14

6
7

6
14


Phép cộng phân số
Lời giải
Cả hai ô tô chuyển được số gạo là?

2 3 2  3 5 (số gạo trong kho)
 

7 7
7
7
Đáp số: 5 số gạo trong kho
7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×