Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA
*****

TOÁN 4
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ


KIỂM TRA BÀI CŨ
(Phép cộng phân số)
Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào?
(ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số).
Bài 1: Tính:

3 5
8
a) +
=
7 7
7
8

6 14
b)
+
=
15 15 15


Toán

Phép cộng phân số
1/ Ví dụ:
Có một băng giấy màu, bạn Hà lấy

1
2

băng giấy, bạn An lấy

1
3

1 1phần
HỏiTa
cảthực
hai
đã
lấy
bao
Muốn
biết
cả bạn
hai bạn
lấytính:
baonhiêu
nhiêu
củabăng
bănggiấy
giấymàu?
ta cần
hiện
phép
+ phầncủa
2 3
làm thế nào ?
*Phép
Quytrước
cộng
đồngkhi
hai
mẫu
phân
số hiện
hai
số này
phân
có số:
gì khác
vớihai
phép
cộng
phân
Vậy
thực
được
phép
cộng
phân
số hai
chúng
ta
số
học
?3
1đã được
1x3gì
1xtrên
2 ? 2
1
cầntaphải
làm
?
Hãy
thực
hiện
quy
đồng
mẫu
số
hai
phân
số
=
=
=
=
2
2 x3
6
3x2
6
3
* Cộng hai phân số:

2
5
3
1 1
(*)
=
+
+
=
x
6
6
6
2 xx 3

Ghi
nhớ:
Muốn
cộng
hainhẩm
phân(*)
sốem
khác
tacộng
quy
Lưu
:tacác
cũng

thể
bằng
cách
nhân
chéo
còn đồng
mẫu
Dựa2/ývào
bước
tínhquy
củađồng
biểu
thức
hãymẫu
nêu số,
cách
hai
mẫu
haimẫu
phân
số
chính
bằngmẫu
tích
của!sốhai
số.số, rồi cộng hai phân số đó.
phân
số khác
số

.


Toán

Phép cộng phân số

1/ Ví dụ:
2/ Ghi nhớ: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số,
rồi cộng hai phân số đó.

Ví dụ:
3/ Luyện tập:

1
2
7
6
13
+
=
+
=
3
7
21 21
21

Bài 1: Tính

2
3
a)
+
3
4

8
9
17
=
+
=
12 12
12

9
3 = 45 + 12 = 57
b)
+
20 20
20
4
5

2
4
c) +
5
7

14
20
34
=
+
=
35 35
35


Toán

Phép cộng phân số
1/ Ví dụ:
2/ Ghi nhớ: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số,
rồi cộng hai phân số đó.

3/ Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2: Tính (theo mẫu)
Mẫu:

Viết gọn:

13 5 x3
13 15
28
13 5
+
=
+
=
+ =
21 7 x3
21 21 21
21 7

= 3 15 28
13 21
5 : 713
+ =
+
=
21
21 7
21
21

3
1
a)
+
12
4
4
3
b)
+
25
5

26
4
c)
+
81
27
d)

5
7
+
64
8


Toán

Phép cộng phân số

1/ Ví dụ:
2/ Ghi nhớ: Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số,
rồi cộng hai phân số đó.

3/ Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2: Tính (theo mẫu)

3
1 3
3
6
a)
+ = +
=
12 4 12 12 12

26 4
26 12 38
c)
+
=
+
=
81 27 81 81 81

4 3 4 15 19
b)
+ =
+
=
25 5 25 25 25

5 7 5 56 61
d)
+ =
+
=
64 8 64 64 64


Toán

Phép cộng phân số

1/ Ví dụ:
2/ Ghi nhớ: Muốncộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số,
rồi cộng hai phân số đó.

3/ Luyện tập:
3
Bài 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được 8 quãng đường, giờ
2
thứ hai chạy được 7 quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô đó

chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?
Tóm tắt
? Quãng
đường

3
8

2
7


Toán

Phép cộng phân số

1/ Ví dụ:
2/ Ghi nhớ: Muốncộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số,
rồi cộng hai phân số đó.

3/ Luyện tập:
Bài 3:

? Quãng
đường
3
8

2
7

Bài giải
Sau hai giờ ô tô đi được là:
3
2
37
+
=
(quãng đường)
8
7
56
37
Đáp số:
quãng đường
56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×