Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

VẼ HAI ĐƯỜNG
THẲNG VUÔNG GÓC


A

B

Nêu tên từng cặp cạnh vuông
góc với nhau có trong hình bên?
•Các cặp cạnh vuông góc với
nhau trong hình vẽ bên là:
- AB vuông góc với AD.
- AD vuông góc với DC.

D

C


GIỚI THIỆU BÀI

Nhìn vào hình ta dễ dàng
nhận thấy AB vuông góc với AD; AD
vuông góc với DC. Nhưng làm cách
nào để vẽ được hai đường thẳng
vuông góc như vậy? Qua bài học
hôm nay các em sẽ làm được đều đó
một cách dễ dàng.

A

D

B

C


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.
* Điểm E ở trên đường thẳng AB:
C

A

Đặt một cạnh góc
vuông của ê ke trùng
với đường thẳng AB

E
D

* Điểm E ở ngoài đường thẳng AB:

- Vạch một đường thẳng theo
cạnh này ta được đường thẳng
CD đi qua điểm E và vuông
góc với đường thẳng AB

B

C
E

A

B
D

- Chuyển dịch ê ke trượt theo
đường thẳng AB sao cho cạnh
góc vuông thứ hai gặp điểm E


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm E và vuông góc với đường
thẳng AB cho trước.
C

A

E
D

B


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm E và vuông góc với đường
thẳng AB cho trước.
C

2. Đường cao của hình tam giác
+ Qua đỉnh A của hình tam giác ABC vẽ
đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt
cạnh BC tại điểm H.
A

A

E

B

K

D

2. Đường cao của hình tam giác
A

B

H

C

+ Đoạn thẳng AH là đường
cao của hình tam giác ABC

Đoạnthẳng
thẳngBI,
AHCK

Đoạn
đườnglàcao
của cao
hình
cũng
đường
củatam
tamgiác
giácABC
ABC

B

H

I

C

* Độ dài
dài đoạn
đoạnthẳng
thẳngAH
AHđược
đượcgọi
gọilàlàgì ?
chiều cao của hình tam giác ABC
* Mỗi tam giác có ba đường cao


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm E và vuông góc với đường
thẳng AB cho trước.
C

BÀI TẬP 1
Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông
góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:
a)

A

E

b)

A

B

C

D

A

2. Đường cao của hình tam giác
A

C

E
B

B

H

C

E

D
A

D
D

c)
E

+ Đoạn thẳng AH là đường
cao của hình tam giác ABC

B
C

B


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm E và vuông góc với đường
thẳng AB cho trước.
C

BÀI TẬP 2
Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác
ABC trong mỗi trường hợp sau:
a)

A

E

B

A

b)
H

B

D

2. Đường cao của hình tam giác
A

B

C

H
c)

B

H

A

C

C

C

H

+ Đoạn thẳng AH là đường
cao của hình tam giác ABC
A

B


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm E và vuông góc với đường
thẳng AB cho trước.
C

A

E

BÀI TẬP 3
Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh
AB. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông
góc với cạnh CD, cắt cạnh CD tại điểm G.

B

D

2. Đường cao của hình tam giác

A

E

B

A

B

H

C

+ Đoạn thẳng AH là đường
cao của hình tam giác ABC

D

G

C


TRÒ CHƠI:

4.3.
1.Những
Nêu
tên
cạnh
các
nào
hình
vuông
chữ
2.
Những
cạnh
nào
Cạnh
nào
song
song
nhật
góc
cógóc
với
trong
cạnh
hình
AB?
bên?
vuông
với
cạnh
EG?
với
cạnh
AB?

4.
cạnh
vuông
góctrong
vớivới
cạnh
2.hình
Các
cạnh
vuông
góc
Các
chữ
nhật

hình
3. Các
Cạnh
song
song
với
cạnh
AB
AB
cạnh
AD,
EG,và
BC.
cạnh
EG
cạnh
AB
DC.
bên
là:là
ABCD,
AEGD,
EBCG.
làlàcạnh
DC.

1

2

3

A

E

D

G

4

B

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×