Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc


Toán
N
*Kiểm tra bài cũ :

A

B

Cho hình chữ nhật ABCD . Nêu tên
các cặp cạnh vuông góc với nhau?

D
Trong hình chữ nhật ABCD có các cặp cạnh
vuông góc với nhau là :
AB vuông góc với AD
BA vuông góc với BC
CB vuông góc với CD
DA vuông góc với DC

CToán
Tiết 42 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc
với đường thẳng AB cho trước.
*Điểm E ở trên đường thẳng AB.

A

C

.

E

D

B


N

Toán

Tiết 42: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
*Điểm E ở ngoài đường thẳng AB
C

Vẽ đường thẳng
CD đi qua điểm E và
vuông góc với
đường thẳng AB

.

E

A

B
D


Toán
Tiết 42 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Muốn vẽ hai đường thẳng vuông góc ta thực hiện qua hai bước :
*Bước 1 : Đặt một cạnh góc vuông của êke trùng với đường thẳng cho trước .
*Bước 2 : Chuyển dịch êke trượt theo đường thẳng cho trước sao cho cạnh
góc vuông thứ hai của êke gặp một điểm . Vạch một đường thẳng theo cạnh
đó thì ta được một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường
C
thẳng đã cho
C

.

.

E

E

A

D

B

A

B
D


ĐD
52

Toán

Tiết 42: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
2. Đường cao của hình tam giác .
A

Qua đỉnh A của hình tam
giác ABC ta vẽ đường thẳng
vuông góc với cạnh BC , cắt
cạnh BC tại điểm H.

B

H

Đoạn thẳng AH là đường cao của tam giác ABC

C


Toán

52

Tiết 42 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 1 :
Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau :
a)

b)

.E

A

C

.

c)

C

A
D

B

.E
B

E

D

D

C


Toán

53

Tiết 42 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 1 :
Bài 2 :
Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong
mỗi trường hợp sau :
A

B

C

H

B

H
a)

C

C

b)

H

A

A

B
c)


53

Toán

Tiết 42: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 1 :
Bài 2 :
Bài 3 :
Chokhi
hìnhvẽchữ
ABCD
và điểm E
-Sau
ta nhật
được
các hình
trênnhật
cạnhlà:
AB. Hãy vẽ đường thẳng đi
chữ
qua điểm E và vuông góc với cạnh
ABCD
; AEGD ; EBCG
DC tại điểm G . Ta được các hình tứ
giác đều là hình chữ nhật , nêu tên
các hình chữ nhật đó

A

E

.

B

D

G

CHẹn gặp lại
Hẹn gặp lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×