Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc


PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh O và cạnh OA.
A

O

Bài 2: Cho điểm E nằm trên đường thẳng AB. Vẽ đường thẳng CD đi
qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước

A

.

E

B

Bài 3: Cho điểm E ở ngoài đường thẳng AB. Vẽ đường thẳng CD đi
qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.


.E

YÊU CẦU:

A
B
- Làm 3 bài toán trên.
- Từ đó, liệt kê các bước để vẽ đường thẳng CD đi qua điểm
E và vuông góc với đường thẳng AB.


THẢO LUẬN NHÓM

Thảo luận nhóm đôi làm vào phiếu nhóm. (4 phút)

Hai nhóm hai tạo thành nhóm 4 so sánh, đối chiếu cách
làm và kết quả bài làm với nhau. (3 phút)

Hai nhóm 4 tạo thành nhóm 8 so sánh, đối chiếu kết quả
thảo luận của nhóm mình. Vẽ 3 hình tương ứng với 3 bài
ra giấy A2. (3 phút)


Đáp án
Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh O và cạnh OA.
B

A

O

Bài 2: Cho điểm E nằm trên đường thẳng AB. Vẽ đường thẳng CD đi
qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước

A

.E

B


Đáp án
Bài 3: Cho điểm E ở ngoài đường thẳng AB. Vẽ đường thẳng CD đi
qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Bước 1: Đặt một cạnh góc vuông của ê
ke trùng với đường thẳng AB.

.E
A

Bước 2: Chuyển dịch ê ke trượt theo
đường thẳng AB sao cho cạnh
góc vuông thứ hai của ê ke gặp
điểm E.
B
Bước 3: Vạch một đường thẳng theo
cạnh đó thì được đường thẳng
CD đi qua điểm E và vuông
góc với đường thẳng AB.


Đây đi
làqua
hìnhA,gì?
Vẽ đường thẳng
vuông góc với BC.
A
đường cao

B

H

Một tam giác có mấy
đường cao?
C

Đường cao của hình tam giác là đoạn thẳng đi qua
một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của hình đó.
Độ dài đường cao AH gọi là chiều cao của tam giác ABC.


LUYỆN TẬP
Bài tập 1:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:
a)

b)

.

C

D

D

.

E

E

D

.
c)

E

C
C


LUYỆN TẬP
Bài tập 1:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:
A

b)
A

C

.

E

D
E

.

a)

D

B
C

B


LUYỆN TẬP
Bài tập 1:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:
A
c)
D

.

E

B
C


LUYỆN TẬP
Bài tập 2:

Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi
trường hợp sau:
C
b)
B
c)
a) A

B

C

C

A

A

B


LUYỆN TẬP
Bài tập 3:

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh
DC, cắt cạnh DC tại điểm G.
B
A
.E

Dùng ê ke để kiểm
tra góc vuông.

D

G

C


LUYỆN TẬP
Bài tập 3:

A

.E

B

D

G

C

1. Hình bên có bao nhiêu góc vuông?

4

6

2. Hình bên
8 có bao nhiêu hình chữ nhật?

10

1

2

3. Có mấy
4 góc với AB?
3 đường thẳng vuông
1 đường thẳng

2 đường thẳng

thẳng
4. Có3 đường
mấy cặp
đường thẳng song song4 với
nhau?
đường
thẳng
1 cặp đường thẳng song song

2 cặp đường thẳng song song

3 cặp đường thẳng song song

4 cặp đường thẳng song song


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!


ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×