Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN 4 - BÀI 107


Ví dụ : So sánh hai


2
phân
5

3
số
5


Bài giảng điện tử - So sánh hai phân số cùng mẫu số

Vẽ đoạn thẳngAB. Chia đoạn thẳng AB thành 5 phần bằng
2
nhau. Độ dài đoạn thẳng5 AC bằng

độ dài đoạn thẳngAB. Độ
3
dài đoạn5thẳng AD bằng
độ dài đoạn thẳng AB.
3

5

Nhìn hình vẽ ta thấy:
2 3
<
5 5
3 2
>
5 5

A

B

2
5


Trong hai phân số cùng mẫu số:
 Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
 Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
 Nếu tử số bằng nhau thì hai phan số đó bằng
nhau.Bài số 1 : So sánh hai phân số:
3 5
a ) vµ ;
7 7

4 2
b) vµ ;
3 3

7 5
c) vµ ;
8 8

BÀI GIẢI

a)
3
7
c)
7
8

<

>

5
7
5
8

b
)4
3

>

2
3

d)
2 < 9
11 11

2
9
d ) vµ
11 11


BÀI SỐ 2 :
A) NHẬN XÉT:

2 5
5
2
< mµ = 1 nªn < 1.
5 5
5
5
Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

8 5
5
8
> mµ = 1 nªn > 1.
5 5
5
5
Nếu tử số lớ hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.
b) So sánh các phân số sau với 1:

1 4 7 6 9 12
; ; ; ; ;
2 5 3 5 9 7


b) So sánh các phân số sau với 1:
1 4 7 6 9 12
; ; ; ; ;
2 5 3 5 9 7
BÀI GIẢI

1
2
6
5

<1
>1

4
5
9
9

<1
=1

7
3
12
7

>1
>1


BÀI SỐ 3 :
VIẾT CÁC PHÂN SỐ BÉ HƠN 1, CÓ MẪU SỐ LÀ 5 VÀ TỬ
SỐ KHÁC 0.
Bài giải
Đó là các phân số sau :

1 <
1
5

2 <
1
5

3 <
1
5

4 <
1
5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×