Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số


Toán

Kiểm tra bài cũ
Bài 3 : Quy đồng mẫu số các phân số :
a)

5
4
và ;
3
8

b)

5
4
và ;
5
9Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Ví dụ: So sánh hai phân số 2 và 3
5
5
3
Nhìn hình vẽ ta thấy:
5
2 và
< 3
5
5
C
A
D
B
2
3 và 2
>
5
5
5
Trong
mẫu
số:cùng
Muốnhai
so phân
sánh số
haicùng
phân
số có
•mẫu
Phânsốsốtanào
tử số
hơn thì bé hơn.
làmcó
như
thếbénào?
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
• Nếu tử số bằng nhau thì
hai2phân số đó bằng nhau.
2 và
= 1
1 Thảo
3
3
5
; 5 và

luận
<
>
7
7
7
7
nhóm đôi


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

3
Ví dụ: So sánh hai phân số 2 và 3
5
5
5
2
2
3 ; 3
<
>
5
5
5
5
D
C
A
2
Trong hai phân số cùng mẫu số:
5
• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
• Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
Thực hành:
Bài 1: So sánh hai phân số:
3 và
5
7 và
a)
c)
> 5
<
7
7
8
8
4 và 2
2 và
b)
d)
>
< 9
3
3
11
11

B


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

3
Ví dụ: So sánh hai phân số 2 và 3
5
5
5
2
2
3 ; 3
<
>
5
5
5
5
D
C
A
2
Trong hai phân số cùng mẫu số:
5
• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
• Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
Thực hành: Bài 1: So sánh hai phân số:
Bài 2: a) Nhận xét:
2
5 mà 5
2
nên
?1
< 1
=
* 5 < 5
5
5
Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1
8
5 mà 5 = 1 nên 8 > 1
* 5 > 5
5
5
Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

B


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

3
Ví dụ: So sánh hai phân số 2 và 3
5
5
5
2
2
3 ; 3
<
>
5
5
5
5
D
C
A
2
Trong hai phân số cùng mẫu số:
5
• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
• Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
Thực hành:
Bài 1: So sánh hai phân số.
Bài 2: b) So sánh các phân số sau với 1:
1 < 1 ; 4
7
;
> 1
< 1
2
5
3

B


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số
CHỌN Ô SỐ

1

2

3

4


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

3
Ví dụ: So sánh hai phân số 2 và 3
5
5
5
2
2
3 ; 3
<
>
5
5
5
5
D
C
A
2
Trong hai phân số cùng mẫu số:
5
• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
• Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
Thực hành:
Bài 1:
Bài 2:

B


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Dặn dò: Về nhà học bài.
Chuẩn bị bài : Luyện tậpToán

So sánh hai phân số cùng mẫu số
CHỌN Ô SỐ

Ô số 1: Viết một phân số bé hơn 1


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số
CHỌN Ô SỐ

Ô số 2: Viết một phân số lớn hơn 1


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số
CHỌN Ô SỐ

Ô số 3: So sánh hai phân số:
2 và
<
9

5
9


Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số
CHỌN Ô SỐ

Ô số 4: So sánh hai phân số .
9 và 6
> 7
7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×