Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4 BÀI 1:
SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ


Toán :
Kiểm tra bài cũ
1.Rút gọn phân số sau :

20
45

=

20 : 5 4
=
45 : 5 9


Toán :
Kiểm tra bài cũ
2.Qui đồng mẫu số các phân số sau:


5

9
36
4
4X 9
=
= 45
5
5X 9
5X 5
5
25
=
=
9X 5
9
45

4
5


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Ví dụ : So sánh hai phân số

2 và
5

3
5


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số

Nhìn hình vẽ ta thấy:

2
5

hay :

3
5

<

3
5

>

2
5


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Trong hai phân số cùng mẫu số:

• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
So sánh :

4
4

9
9

4
9

=

4
9

Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Trong hai phân số cùng mẫu số:
• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn
• Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó
bằng nhau


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập

1.So sánh hai phân số:
3
5
a)

7
7
3
a)
<
7

5
7

4
2
b)

3
3
4
b)
>
3

2
3


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập

1.So sánh hai phân số:
7
5
c)

8
8

2
9
d)

11
11

7
c)
>
8

2
9
d)
<
11
11

5
8


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập

2
5
2. a) Nhận xét:

5
5
2 5
• <
5 5

5

=1
5

nên

2
5

<1

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập

8
2. a) Nhận xét:
5
8
5
• >
5
5

5

5

5

=1
5

8
nên > 1
5

Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Luyện tập

2. b) So sánh các phân số sau với 1
1
2

1
2

<1

4
5

7
3

4
5

<1

7
3

>1


Toán :

Bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số
Trong hai phân số cùng mẫu số:
• Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
• Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn
• Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó
bằng nhau


Chào tạmbiệt !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×