Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Lời chào thân ái và lời
chúc tốt đẹp nhất


KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Quy đồng mẫu số các phân số sau:

4
55
9


2
2.Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng
?
9


5 6 14 10
;
;
;
18 27 63 36
6 14 .
2
;
Các phân số bằng
là:
27 63
9


GIỚI THIỆU BÀI MỚI
So sánh hai phân số cùng mẫu số
1. Ví dụ: So sánh hai phân số 2 và 3
5 5

Nhìn hình vẽ ta thấy:

hay :

2
5
3
5

<

3
5

>

2
5


So sánh hai phân số cùng mẫu số
1. Ví dụ: So sánh hai phân số

2
3
<
5
5
3
2
>
5
5

3
2

5
5

2.Trong hai phân số cùng mẫu số:
. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

5
5

=
5
5


So sánh hai phân số cùng mẫu số
1.Ví dụ:

2 3
<
5 5

2. Nhận xét: (SGK- 119)
3. Luyện tập:
Bài tập 2( SGK- 119):
a) Nhận xét:

3 2
>
5 5

2
5
2
5
nên
< 1.

=
1
<
* 5
5
5
5

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

8 5
5
8
* 5 > 5 mà 5 = 1 nên 5 < 1.
Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.


So sánh hai phân số cùng mẫu số

1.Ví dụ:

2 3
<
5 5

3 2
>
5 5

2. Cách so sánh hai phân số cùng mẫu số: SGK- 119
3. Luyện tập:
Bài tập 1(VBT- 27):
>
<

?

=

Bài tập 2(VBT- 27):
>
<
=

?

22 11
=
10
5

4 3
>
7 7

8 11
<
15 15

9 12
>< 1
11
4 11

13 9
18
>>1
15 15
15

48
17 11
== 1
17 5
63

8
>1
5

13
<1
15

23
<1
24


So sánh hai phân số cùng mẫu số
1.Ví dụ:

2 3
<
5 5

;

3 2
>
5 5

2. Cách so sánh hai phân số cùng mẫu số: (SGK- 119)
3. Luyện tập:
Bài tập 1(VBT- 27):
Bài tập 2(VBT- 27):
Bài tập 3 (VBT- 27): Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 4 và tử số
khác 0 là:

1 2 3
; ;
4 4 4 .


So sánh hai phân số cùng mẫu số
1.Ví dụ:

3 2
>
5 5

;

2 3
<
5 5

2. Cách so sánh hai phân số cùng mẫu số: (SGK- 119)
3. Luyện tập:
Bài tập 1(VBT- 27):
Bài tập 2(VBT- 27):
Bài tập 3 (VBT- 27):
Bài tập 4(VBT- 27): Viết các phân số

3 4 6
; ;
7 7 7

4 3 6
; ;
7 7 7

theo thứ tự từ bé đến
lớn :


So sánh hai phân số cùng mẫu số
Trong hai phân số cùng mẫu số:
. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.


Chào tạm biệt !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×