Tải bản đầy đủ

ban du tru

Trờng THCS Hồng Thủy
Bộ phận chuyên môn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bảng dự pho to bài kiểm tra của học kì iI
năm học 2012 - 2013
Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Tôi tên là: Lê Đình Lý.
Chức vụ: P. Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn.
Thực hiện theo kế hoạch của nhà trờng về in ấn và pho to bài
kiểm tra cho học sinh trờng THCS Hồng Thủy. Bộ phận chuyên môn
của nhà trờng lập dự trù pho to bài kiểm tra của học kì II năm
2012 - 2013 nh sau:
- Phô to tất cả các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra thực hành các
môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh, Sinh, Công nghệ, Giáo dục
cho tất cả các khối lớp trong nhà trờng.
- Pho to giấy kiểm tra học kì các môn: Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh,
Sinh, Công nghệ của các khối lớp trong nhà trờng (trừ Anh 9 thực

hiện theo đề của Sở giáo dục).
(kèm theo bảng kê chi tiết)
Tổng số bài cần pho to:
15.095 tờ.
Tổng số tiền pho to:
9.057.000 đồng
Số tiền bằng chữ : Chín triệu không trăm năm mơi bảy nghìn
đồng.
Vậy kính mong nhà trờng duyệt để phục vụ công tác kiểm tra đợc tốt.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng
10 năm 2013
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý

Kế toán

Bùi Thị Tâm Nhung

Ngời dự trùTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×