Tải bản đầy đủ

In an giay kien ta a3

Trờng THCS Hồng Thủy
Bộ phận chuyên môn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bảng dự trù in ấn giấy kiểm tra A3
năm học 2012 - 2013
Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Tôi tên là: Lê Đình Lý
Chức vụ: P. Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn
Thực hiện theo kế hoạch của nhà trờng về in ấn giấy kiểm tra
A3 dùng cho kiểm tra học kì và thi học sinh giỏi cho học sinh trờng
THCS Hồng Thủy. Bộ phận chuyên môn của nhà trờng lập dự trù in
ấn giấy kiểm A3 năm học 2012 - 2013 nh sau:
In ấn tất cả các giấy làm bài kiểm tra của của học sinh để làm
bài kiểm tra học kì cũng nh khảo sát chất lợng và kiểm tra Học
sinh giỏi các khối 6,7,8 với số lợng 6.000 tờ.
Cụ thể:
Giấy kiểm tra A3: 6.000 tờ x 1.200 đ/tờ = 7.200.000

đồng
Số tiền bằng chữ : Bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn.
Vậy kính mong Hiệu trởng nhà trờng duyệt để phục vụ công
tác dạy học đợc tốt.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng
10 năm 2012
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng
Đình Lý

Kế toán

Bùi Thị Tâm Nhung

Ngời dự trù

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×