Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

BÀI GIẢNG TOÁN 4
CHƯƠNG 4 BÀI 2: TÌM
PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ


Quý thầy cô
giáo về dự tiết
học vần lớp 1


Luyện tập

1- Tính:

2
1)3 X

5
3
2) X 7 
4
• Bài toán:

Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 số cam
3
trong rổ là bao nhiêu quả cam ?


12 qủa cam

Nhận xét:
2
3

1
3

4? quả ?8 qủa
quả

số cam trong rổ là :

12 : 3 = 4 (quả)
số cam trong rổ là :

4 x 2 = 8 (quả)
2
Ta có thể tìm
số cam trong rổ như sau:
3

2
12 x
= 8 ( quả)
3


Muốn
tìm
Muốn2tìm
với 3

2 của số 12 Ta lấy số 12 nhân
2 của số 12 ta phải làm sao?
3
3

Bài giải:
2 số cam trong rổ là:
3
2 = 8 (quả)
x
12 3

Đáp số: 8 quả cam.


TOÁN

ví dụ
a.Tìm 2 của 15 ?
3
b.Tìm 5 của 24 ?
6
c. Tìm 7của 30 ?
5

15 x 2 = 10

3
24 x 5 = 20
6

30 x 7 = 42
5

Muốn
Muốntìm
tìmphân
phânsố
sốcủa
củamột
mộtsố
sốta
talấy
làmsố
đó
nhân
thế
nàovới
? phân số.


TOÁN

Luyện tập:
3
Bài 1:Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học
5

sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại
khá của lớp học đó.


TOÁN

Tóm tắt

Bài giải

• Có: 35 học sinh
Số học sinh xếp loại khá
3
• Khá: 3 học sinh
là:
5
5
• Loại khá: ? Học sinh
35 x
= 21(Học
sinh)
Đáp số: 21 học sinh


TOÁN

Bài 2:
• Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài là
120m, chiều rộng bằng 56 chiều dài. Tính chiều
rộng của sân trường?


TOÁN

Tóm tắt

Bài giải

Chiều dài: 120m
Chiều rộng của sân trường
5
5
Chiều rộng: chiều dài là:
6
6
Tính chiều rộng: ? m
120 x
= 100(m)

Đáp số: 100 m


TOÁN

Bài 3:
Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh
nữ bằng 9 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có
8
bao nhiêu học sinh nữ?


TOÁN

Tóm tắt

Bài giải

Có: 16 học sinh
Số học sinh nữ của lớp 4A
9
Nữ: 9 học sinh nam là:
8 ? Học sinh nữ
8
Lớp 4A:
16 x
= 18(Học sinh

Đáp số: 18 học sinh


1

2
1

2

1

2

3

4
3

3

4

4


Ô cửa số 1: ?

Hãy chọn đáp án đúng
Cho

9 x

2
=
3

Số thích hợp để viết vào ô trống là:
A

8

C

4

B

6

D

5


Ô cửa số 2: ?
2
5

Của 10 quả cam là bao nhiêu quả ?
4 quả


Ô cửa số 3:

?

Chọn đáp án đúng
Cách tính nào sai ?
A

B

C
C

20
10 x 2
2
= 4
=
=
10 x
5
5
5
20
10 x 2
10 x 2
2
= 4
=
=
=
10 x
5
1x5
1
5
5
10 x

10 x 5
2
50
=
=
= 25
5
2
2


Ô cửa số 4 :
3
4

?

Của một tá bút chì là bao nhiêu chiếc ?
9 chiếc


Dặn dò
• Về nhà học bài và làm bài tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×