Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

Toán Lớp 4B
Tìm phân số của một số.


Toán:

Tìm phân số của một số.

Bài toán:
Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 số cam trong rổ là
3

bao nhiêu quả cam?

12


? quả

12 quả
Nhận xét:


a)

1
Số cam trong rổ là : 12 : 3 = 4 (quả)
3
2
Số cam trong rổ là : 4 x 2 = 8 (quả)
3


Toán:

Tìm phân số của một số.

2
b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:
3
2
12 x = 8 (quả)
3
Toán:

Tìm phân số của một số.
Bài giải

2
Số cam trong rổ là :
3
2
12 x = 8 (quả)
3
Đáp số: 8 quả cam.


Toán: Tìm phân số của một số.

2
2
Muốn tìm của số 12 ta lấy 12 nhân với
.
3
3


Toán:

Bài tập 1:

Tìm phân số của một số.
Trắc nghiệm

3
Một lớp học có 35 hoc sinh, trong đó
5

số học sinh được xếp loại khá. Tính
số học sinh xếp loại khá của lớp đó


3
= 21(học sinh)
A) 35 x
5
3
= 72(học sinh)
B) 35 :
5
3
= 27(học sinh )
C) 35 5
3
D) 35 + 5 = 42(học sinh)


Toán:

Tìm phân số của một số.

Bài 2:
Một sân trường hình chữ nhật có chiều
dài 120m, chiều rộng bằng 5 chiều dài.
6
Tính chiều rộng của sân trường .


Toán:

Tìm phân số của một số.

Bài giải :
Chiều rộng của sân trường là:

5
120 x
= 100 (m)
6
Đáp số: 100 m
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×