Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

Phòng giáo dục Đô Lương
Trường Tiểu Học Bắc Sơn

Bài giảng điện tử
Môn toán-Lớp 4
Bài:Tìm phân số của một số
1. May một chiếc túi hết

2
mét
3

vải.

Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy
vải nhân
?

2.mét
Muốn
2 phân số ta làm thế
nào ?


3. Một tấm vải dài 30m. Em đã

1
cắt ra
tấm vải đó.
5

Hỏi em đã cắt ra bao nhiêu mét vải ?


Tính nhẩm : Tổ em có 9 bạn.

1
số học sinh của tổ em có mấy bạn ?
3
- Có 3 bạn.

2
số học sinh của tổ em có mấy bạn ?
3
- Có 6 bạn.


12 quả cam

-

4 quả
? 8 quả
?
1
số cam trong rổ là : 12 : 3 = 4 (quả).
3 2

số cam trong rổ là : 4 x 2 = 8 (quả).

3


2
X
12 …
3

2
Vậy ta có thể tìm
trong rổ như sau3:

2
12 X
3

= 8 (quả).
số cam

= 8 (quả).


Bài giải :
2
số cam trong rổ là
: 3 12 x 2 = 8
(quả).3
Đáp số : 8 quả.
2
2
Tìm tìm củacủa
số 12
thế
Muốn
số ta
12 làm
ta lấy
số
12nào ?3 3

2
3

12 X

2
3


Bài 1 :
Tóm tắt :

HS
khá

35 HS

?

Số học sinh khá của lớp học đó
3
là :
35 x
= 21 (học
sinh)5 Đáp số : 21 học


Bài 2 :
Tóm tắt :

120 m

Dài
Rộng
?
m
Bài giải

Chiều rộng của sân trường là :

5
120 X
6

= 100 (m)

Đáp số : 100m.


Bài 3 :
Tóm tắt :

16 HS

Nam
Nữ
? HS

Bài giải
Số học sinh nữ của lớp 4A là :
16 X

9
= 18 (học sinh)
8

Đáp số : 18 học sinh.


2
2.
Biết
đoạn
1. Tìm
củathẳng
30. AC dài 50cm.
5
3củathẳng
3.
20 bằng
nào? ?
ĐộTìm
dài đoạn
AB phép
là baotính
nhiêu
4
a. 20.
A

4
a. 20 x
5
a. 20 cm.

b. 50.
B

5
b. 20 x
4
b. 30 cm.

c. 30.

C

4
c.
x 20
5
c. 10 cm.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×