Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

Toán 4
TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ


Bµi to¸n:

Mét ræ cam cã 12

2
qu¶.
3

Hái
sè cam trong ræ lµ bao
nhiªu qu¶?

12
qu¶


Bài toán:

2
Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 3
số cam trong rổ là bao nhiêu quả?
? quả

12 quả


? quả

1
1
3

12 quả

Số
cam
trong
rổ

Số
cam
chia
làm
mấy
số cam trong rổ là :
3 bao
nhiêu
quả?
phần
bằng
nhau?
12 : 3= 4(quả)


? quả

12 quả

2
thế
nào
so
2 3 số cam trong rổ như
1
số cam trong rổ.
số
cam
trong
rổ
gấp
2
lần
với
3
3

1
số
cam
trong
rổ
?
3
? quả

12 quả
2
3 số cam
2 trong rổ là bao nhiêu quả?

số cam trong rổ là:
3
4 x 2 = 8(quả)


? quả

12 quả
2
Vậy của 12 quả cam là bao nhiêu quả?
3

2
3

của 12 quả cam là 8 quả.


Em hãy điền dấu phép tính
thích hợp vào chỗ chấm:
2
12…..3 =

x

8


2
Muốn tính của 12 em làm như thế nào?
3

2
Muốn
tìm
phân
số
12 x 3 = 8
của
một
số
ta
lấy
số
Vậy muốn tìm phân số của
đó
với
phân
số.
một nhân
số ta làm
như
thế nào?


Bài tập 1:
Một lớp học có 35 học
3
sinh, trong đó 5 số học
sinh được xếp loại khá.
Tính số học sinh xếp loại
khá của lớp học đó?


3
A.35 x
= 21(học sinh)
5
3
B. 35 :
= 72(học sinh)
5
3
C. 35 = 27(học sinh )
5
3
D.35 + 5 = 42(học sinh)Bài tập 2:
Một sân trường hình chữ
nhật có chiều dài 120 m, chiều
5
rộng bằng
chiều dài. Tính
6
chiều rộng của sân trường.


Bài giải
Chiều rộng của sân trường là:
5
120 x
= 100(m)
6

Đáp số:100(m).


Bài tập 3:

Lớp 4A có 16 học
sinh nam và số học sinh
9
nữ bằng
số học sinh
8
nam.Hỏi lớp 4A có bao
nhiêu học sinh nữ?


Chữa bài

Lớp 4A có số học sinh nữ là:
16 X

9
8

= 18( Học sinh)

Đáp số: 18 Học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×