Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

PHÒNG GD – ĐT QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

THIẾT KẾ MÔN TOÁN
LỚP BỐN

TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ


TOÁN:

Kiểm tra bài cũ

* Tính
x
1
1
2
2
a/
x 2 =

=
3
3
3
x
2
20
10
2
b / 10 x
=4
=
=
5
5
5


TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (T135)

Bài toán
2
Một rổ cam có 12 quả. Hỏi
số cam trong
3
rổ là bao nhiêu quả cam ?
? quả

12 quả


TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (T135)
Nhận xét:

1
a) số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
3
2
3

số cam trong rổ là: 4 x 2 = 8 (quả)

b)Ta có thể tìm
12 x

2
3

2
3

số cam trong rổ như sau:

= 8 (quả)


TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (T135)

Bài giải
2 số cam trong rổ là:
3
12 x 2 = 8 (quả)
3
Đáp số: 8 (quả)
Muốn tìm 2 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 2
3
3


TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (T135)

Bài 1
Một lớp học có 35 học sinh, trong đó3 số học
5
sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp
loại khá của lớp học đó.
Bài giải
Số học sinh xếp loại khá của lớp đó là
3
35 x
21 (học sinh)
=
5

Đáp số: 21 học sinh


TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (T135)

Bài 2

Một sân trường hình chữ nhật có chiều
5
dài120 m, chiều rộng bằng
chiều dài.
6

Tính chiều rộng của sân trường.
Bài giải
Chiều rộng của sân trường:
5
120 x
100
(m)
=
6

Đáp số: 100 m


TOÁN: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (T135)

Bài 3
Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh
nữ bằng 9 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A
8

có bao nhiêu học sinh nữ ?

Bài giải
Số học sinh nữ của lớp 4A là:
16 x 9 = 18 (học sinh)
8
Đáp số: 18 học sinh nữ


Chọn kết quả đúng ghi vào bảng con
3
1. Tìm của 25 kg
5

A. 15

C. 25 kg

B. 15 kg

D.125 kg


Chọn kết quả đúng ghi vào bảng con

9
2. Muốn tìm
của 16 ta lấy …
8
8
9
A. 16 X
B. 16 X
8
9
9
C. 16 :
8

X16
8
D.
9


Chọn kết quả đúng ghi vào bảng con

2
3. Tìm
của 64 ?
8

X8
64
A.
= 256
2
X2
64
C.
=8
8

X2
64
B.
= 16
8
X2
64
D.
= 128
8


Chúc quý thầy cô
mạnh khỏe.
Chúc các em chăm ngoan,
học giỏi.


Chúc quý thầy cô
mạnh khỏe.
Chúc các em chăm ngoan,
học giỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×