Tải bản đầy đủ

Tuan 25

Kế hoạch tuần 22
(Từ ngày 13/1/2014 đến ngày 19/01/2014)
I. Nội dung chuyên môn cần triển khai:
1. Thực hiện chương trình.
Thực hiện chương trình tuần 21.
2. Dạy và học:
- Duy trì nền nếp dạy học, năng cao công tác kiểm tra thường xuyên. Ổn định
nề nếp học sinh trong những ngày giáp tết.
Bồi dưỡng học sinh giỏi theo lịch chuyên môn (GV chủ động bồi dưỡng thêm
cho học sinh). Đội tuyển giải toán qua mạng chuẩn bị thi cấp trường - Đc Viễn chủ
động lên kế hoạch và báo cáo với chuyên môn.
Lịch và vị trí các phòng bồi dưỡng có thay đổi yêu cầu GV nắm và thông tin
cho học sinh.
Dạy ôn lớp 9 có thay đổi lịch, dạy vào thứ 2, thứ 6 và thứ 7. Giáo viên dạy ôn
hoàn thành hồ sơ trước 17/01.
3. Công tác KTNB:
TTCM kiểm tra toàn bộ sổ điểm và báo cáo cho CM ngày 17/01.
Kiểm tra hồ sơ dạy ôn lớp 9: GV dạy ôn Toán Văn 9 nộp hồ sơ cho CM ngày
16/01
Kiểm tra rà soát lại việc chấm bài kiểm tra HKI (CM)
3. Công tác khác.

Thực hiện tốt công tác sơ kết cuối năm và toạ đàm về tết. Nắm lịch trực tết
Nguyên Đán.
Thực hiện tốt kế hoạch BD HSNK. Chọn các đội tuyển theo thành tích thi cấp
cụm và hội khoẽ phù đổng cấp trường.
- Dạy nghề lớp 8: Hoàn thành hồ sơ dạy nghề (đc Cường, Xuyến): Nhận hồ sơ
tại CM và hoàn thành trước ngày 17/01.
Hoàn thành minh chứng kiểm định GD: Rà soát minh chứng theo yêu cầu cảu
nhóm trưởng(hoàn thành trước 16/01)
- Viết bài cho Web: TT phân công đảm bảo 2 bài/tổ.
II. Những vấn đề bổ sung:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×