Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 4 – TUẦN 30

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


Kiểm tra:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tỉ lệ bản đồ
Độ dài thu nhỏ
Độ dài thật

1 : 1 000

1 : 300

1 : 10 000

1 cm


1 dm

1 mm

1 000
. . . cm
cm

300
. . . dm

10 000mm
. . . mm


Toán:

ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐÔ

Bài toán 1: Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300

2cm

Tỉ lệ 1 : 300

Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B).
Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét ?


Tỉ lệ 1 : 300
2cm

+ 1Bản
Trên
2 cm
cmđồ
trên
bản
Trường
đồ,
bản
đồmầm
của
ứngcổng
non
với độ
độ

trường
dài
Thắng
dài thật
thật
thu
Lợi
là
lànhỏ
bao
vẽ là
theo
nhiêu
mấy
tỉ
Bàiđộ
giải:
lệ nào?
xăng-ti-mét?
xăng-ti-mét?
Chiều rộng thật của cổng trường là:
Tỉcm
21Trên
lệ
1
bản
trên
:
300.
đồ,
bản
độ
đồ
của
ứng
cổng
với
2
độ
trường
x
dài
300
thật
=
thu
600
trên
nhỏ
(cm).
bản
là
2
đồ
cm.
là
2 x 300 = 600 (cm)
300cm.
600
cm = 6 m
Đáp số: 6 m


Bài toán 2:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải
Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng
đường Hà Nội – Hải Phòng.

Bài giải :
+ Bản
102
1Độmm
dài
mm
đồtrên
được
thu
trênbản
nhỏ
vẽ
bản
với
đồ
trên
đồtỉứng
ứng
lệbản
nào?
với
với
đồđộ
độ
của
dài
dàiquãng
thật
thật làđường
bao Hà
Quãng
đường

Nội

Hải
Phòng
dài
là:
nhiêu
Nội – Hải
mi-li-mét?
Phòng dài bao nhiêu mi-li-mét ?
102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm )
102
mm
bản
đồ
với
độ
dài
thật
Độlệdài
Tỉ
1mm
1trên
: thu
1trên
000
bản
nhỏ
000.
đồmm
trên
ứngứng
với
độ
đồkm
dài
của
thật
quãng
là 1là:
000
đường
000Hà
102
000
000
=bản
102

mm.– Hải Phòng dài 102 mm ?
Nội
102 x 1 000 000 = 102 000
000số(mm).
Đáp
102 km

Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta lấy độ dài thu
nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ bản đồ


Thực hành
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tỉ lệ bản đồ
Độ dài thu nhỏ
Độ dài thật

1 : 500 000
2 cm
1 000
. . .000cm
cm

1 : 15 000
3 dm

1 : 2 000
50 mm

45. .000
. dm
dm 100. .000
mm
. mm

+ Vậy
Độ dài
Hãy
độ
điền
đọcthu
dài
tỉmấy
lệ
nhỏ
thật
bản
vào
là
trên
đồ?
bao
ô trống
bản
nhiêu?
đồthứ
là nhất?
bao nhiêu?
Tỉ
Độ
Điền
Làlệdài
2 11cm
:000
thật
500000cm
là:
0002 cmvào
x 500
ô trống
000 thứ
= 1 000
nhất.000cm


Thực hành
Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp
em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học
đó là mấy mét ?
Bài giải :
Chiều dài thật của phòng học là:
4 x 200 = 800 ( cm )
800 cm = 8 m
Đáp số: 8 m


Củng cố:
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường Ái
Nghĩa – Đà Nẵng đo được 3cm. Tìm độ dài thật của
quãng đường Ái Nghĩa –Đà Nẵng?

000 000
000 cm
cm
333 000
000
000
cm

30
30 000
000 m
m

33 00 km
kmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×