Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 4 – TUẦN 30

ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN
ĐỒ


Kiểm tra bài cũ :
Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200, chiều dài phòng
học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật
của phòng học đó là mấy mét ?
Bài giải:
Chiều dài thật của phòng học là:
4 x 200 = 800 (cm)
800cm = 8m
Đáp số : 8m


Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên
sân trường là 20m.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, khoảng

cách giữa hai điểm đó là mấy xăng-ti-mét ?
*Cho biết:
-Khoảng cách giữa 2 điểm A
và B: 20m ( độ dài thật)
-Tỉ lệ bản đồ là 1: 500
*Yêu cầu tính :
-Độ dài được vẽ thu nhỏ tương
ứng trên bản đồ là bao nhiêu
cm ?●B

?cm


●A
Tỉ lệ: 1: 500


Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên
sân trường là 20m.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, khoảng
cách giữa hai điểm đó là mấy xăng-ti-mét ?
Bài giải:


20m = 2000cm
Khoảng cách giữa hai điểm A
và B trên bản đồ là:
2000 : 500 = 4 (cm)
Đáp số : 4cm

●B

?cm
A
Tỉ lệ: 1: 500


*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước, ta tính được
độ dài thu nhỏ trên bản đồ.
Bài toán 2: Quãng đường từ trung tâm Hà Nội
đến Sơn Tây là 41km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000
000,quãng đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài giải:
41km = 41 000 000mm
Quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Sơn
Tây trên bản đồ dài là :
41000000 : 1000000 = 41 (mm)
Đáp số : 41mm


*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước, ta tính được
độ dài thu nhỏ trên bản đồ.
*Luyện tập:
1/158 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

Độ dài thật

5km

25km

Độ dài trên bản đồ ………..cm

1 : 20 000
2km

………mm ……….dm


*Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước, ta tính được
độ dài thu nhỏ trên bản đồ.
*Luyện tập:
1/158 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

5
………...mm

1
………….dm

Độ dài trên bản đồ

50
………..cm


2/158

Quãng đường từ bản A đến bản B dài
12km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng
đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải:
12km = 1 200 000cm
Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản
đồ dài là :
1200000 : 100000 = 12 (cm)
Đáp số : 12cm


Về nhà làm bài tập
3/158:
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài
15m,chiều rộng 10m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ
1: 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi
cạnh hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét ?
Chuẩn bị thước dây để tiết sau chúng ta thực
hành đo. Mỗi tổ chuẩn bị một thước dây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×