Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


Bài cũ:

Toán

1.Bài toán: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, khoảng cách
giữa hai điểm A và B trên sân trường đo được 4cm. Hỏi
khoảng cách thật giữa hai điểm A và B đó là bao mét ?
Giải
Khoảng cách thật giữa hai điểm A và B là:
4 x 500 = 2000 (cm)
Đổi: 2000cm = 20 m
Đáp số: 20 m
2. Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ cho trước,
muốn tính độ dài thật ta làm thế nào?


Toán
Bài toán1: Khoảng cách giữa
hai điểm A và B trên sân trường
là 20m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500,

khoảng cách giữa hai điểm đó là
mấy xăng - ti - mét?


?

B

cm


A

Tỉ lệ 1:500

Bài giải
20m = 2000cm
Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là:
2000 : 500 = 4 (cm)
Đáp số: 4 cm


Toán
Bài toán 2: Quãng đường Hà Nội - Sơn Tây là 41
km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường đó
dài bao nhiêu mi - li - mét?
Bài giải
41km = 41 000 000 mm
Quãng đường Hà Nội - Sơn Tây trên bản đồ dài là:
41 000 000 : 1 000 000 = 41 (mm)
Đáp số: 41 mm


Toán

Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước, muốn tìm
độ dài thu nhỏ trên bản đồ ta làm thế nào ?

+ Đổi đơn vị đo của độ dài thật ra cùng đơn
vị đo với độ dài thu nhỏ cần tìm trên bản đồ.
+ Lấy độ dài thật chia cho tỉ lệ bản đồ.


Toỏn
I.Bi toỏn:
II.Luyn tp:
Bi 1: Vit s thớch hp vo ch chm:
Tỉ lệ bản
đồ
Độ dài thật
Độ dài trên
bản đồ

1 : 10
000
5
km

50
cm

1:5
000
25
m

1 : 20
000

5 mm

2 km
1 dm


Toán
I.Bài toán:
II.Luyện tập:
Bài2: Quãng đường từ bản A đến B dài 12km. Trên
bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu
xăng - ti - mét ?
Bài giải
12 km = 1 200 000 cm
Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài là:
1 200 000 : 100 000 = 12 (cm)
Đáp số: 12 cm


Toán:
I.Bài toán:
II.Luyện tập:
Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m,
chiều rộng 10 m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên
bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy cm?
Bài giải
Đổi: 15 m = 1500 cm; 10m = 1000cm
Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là:
1500 : 500 = 3 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:
1000 : 500 = 2 (cm)
Đáp số: 3cm; 2cm


Toán :

Quãng đường từ trường Tiểu học Lương Ninh đến
cầu Quán Hàu là 2 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000,
quãng đường đó dài bao nhiêu cm?
A. 10 cm
B. 20 cm
C. 2 cm


Toán :

Khoảng cách giữa hai điểm C và D là 30 m.
Trên bản đồ tỉ lệ 1: 500, khoảng cách giữa hai điểm
đó là bao nhiêu mi - li - mét?
A. 10 mm
B. 6 mm
C. 60 mm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×