Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số


To¸n:
Kiểm tra bài cũ:
Vận dụng tính chất nhân một số với một tổng
hãy tính:
36x23=?
Bài giải:
36x23 = 36 x (20 + 3)
= 36x20+36x3
= 720+108
= 828


To¸n:

?

Nh©n víi sè cã hai ch÷
36x23 =
• 3 nhân sè
6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;

x 36
23
10 8
72
828

3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10;
• 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1;
2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7;
• Hạ 8
0 cộng 2 bằng 2, viết 2;
1 cộng 7 bằng 8, viết 8


To¸n:

x36
23
108
72
828

Nh©n víi sè cã hai ch÷

Tích riêng thứ nhất
Tích riêng thứ hai

• Khi nhân số với số có hai chữ số ta đặt tính theo cột dọc,
thừa số thứ hai ở duới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số
cùng hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện nhân từ phải sang
trái.
• Lưu ý: Tích riêng thứ 2 viết lùi sang bên trái một cột so với
tích riêng thứ nhất


To¸n:
Nh©n víi sè cã hai ch÷

Ví dụ: 34x49 = ?
34
x
49
306
136
1666


To¸n:
Nh©n víi sè cã hai ch÷
Luyện tập:

Bµi 1:
86 x 53

86
x
53
258
430
4558

Đặt tính rồi tính:
157 x24

1122 x19

157
x
24
628
314

1122
x
19
10098
1122

3768

21318


To¸n:
Nh©n víi sè cã hai ch÷
Luyện tập:

Bµi 2:
Tính giá trị của biểu thức 45 x a với a bằng 13 ; 26 ; 39
Với a= 13 Thì 45 x a = 45 x 13 = 585
Với a= 26 Thì 45 x a = 45 x 26 = 1170
Với a= 39 Thì 45 x a = 45 x 39 = 1755


To¸n:
Nh©n víi sè cã hai ch÷
Luyện tập:

Bµi 3:

Một quyển vở có 48 trang. Hỏi 25
quyển vở cùng loại có tất cả bao
nhiêu trang ?

Tóm tắt:
1 quyển vở

: 48 trang

25 quyển vở

: ? trang

Bài giải:

25 quyển vở cùng loại có số trang là :
48 x 25 = 1200 (trang)
Đáp số: 1200


To¸n:
Luyện tập:

Bµi 4:

Nh©n víi sè cã hai ch÷ sè
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

37 x 45
37
x
45

x

185
148
333

37

x

45

185
148

185
148
S

14985

37
45

S

1665

Đ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×