Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số


36x23 = ?
x 36
23
10 8
72
828

• Hạ 8
0 cộng 2 bằng 2, viết 2;
1 cộng 7 bằng 8, viết 8


Nhân với số có hai chữ số
x36
23
108
72
828

Tích riêng thứ nhất

Tích riêng thứ hai

• Khi nhân số với số có hai chữ số ta đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ
hai ở duới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột
với nhau. Thực hiện nhân từ phải sang trái.
• Lưu ý: Tích riêng thứ 2 viết lùi sang bên trái một cột so với tích
riêng thứ nhất


Nhân với số có hai chữ số
Ví dụ: 34x49 = ?
34
x
49
306
136
1666


Luyện tập:

Bài 1:
86 x 53

86
x
53
258
430
4558

Nhân với số có hai chữ số
Đặt tính rồi tính:
157 x24

1122 x19

157
x
24
628
314

1122
x
19
10098
1122

3768

21318


Luyện tập:

Nhân với số có hai chữ số

Bài 2:
Tính giá trị của biểu thức 45 x a với a bằng 13 ; 26 ; 39
Với a= 13

Thì 45 x a = 45 x 13 = 585

Với a= 26

Thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

Với a= 39

Thì 45 x a = 45 x 39 = 1755


Luyện tập:

Bài 3:

Nhân với số có hai chữ số
Một quyển vở có 48 trang. Hỏi 25
quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu
trang ?

Tóm tắt:
1 quyển vở

: 48 trang

25 quyển vở

: ? trang

Bài giải:

25 quyển vở cùng loại có số trang là :
48 x 25 = 1200 (trang)
Đáp số: 1200 trang


Nhân với số có hai chữ số

Luyện tập:

Bài 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:
37 x 45
37
x
45

x

185
148
333

37

x

45

185
148

185
148
S

14985

37
45

S

1665

Đ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×