Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

Phòng giáo dục huyện Cam Lâm


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo

Toán
I KIỂM TRA BÀI CŨ:
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện
137x3+137x97
428x12-428x2
=137x(3+97)
=428x(12-2)
=137x100
=428x10
=13700
=4280


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán
Bài 4

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng
bằng nửa chiều dài.Tính chu vi và diện tích của sân vân
động đó.


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Giải:
Chiều rộng của sân vận động là:
180:2=90(m)
Chu vi của sân vận động là:
(180+90)x2=540(m)
Diện tích của sân vận động là:
2
180x90=16200(m )
2
Đáp số:540m, 16200m


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số


36 x 3 =

x

36
3
10836x23=

?


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán
Nhân với số có hai chữ số
36 x 23 = ? 828
-Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính:
36x23=36x(20+3)
=36x20+36x3
=720+108
= 828


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán
Nhân với số có hai chữ số

36 x 23 = ?

828

Cách đặt tính và tính

36
x
23
10 8
72

Tích
36 x riêng
3 thứ nhất
Tích
thứ hai
36
x 2riêng
(chục)

828

Tích+chung
108
720


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số
Ghi nhớ
Muốn nhân với số có hai chữ số ta làm như sau:
+Đặt tính
+Lần lượt nhân từng chữ số theo thứ tự từ phải sang trái
+Cộng hai tích vừa tìm được.


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số
Bài1:Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53
86
X
53
258
430
4558


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số

b)33x44
33
X
44
132
132
1452


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số

c)157x24
X

157
24
628
314
3768


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số
Bài 3: Một quyển vở có 48 trang .Hỏi 25 quyển vở cùng loại có
tất cả bao nhiêu trang?
Giải:
Số trang của 25 quyển vở là:
48x25=1200(trang)
Đáp số: 1200 trang


Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo
Toán

Nhân với số có hai chữ số

81

Đúng ghi Đ,sai ghi S:
a)27
b)27
c)27
X34
x34
x34
108
108
108
81
189
8208
981

81

S

S

Bài sau: Luyện tập

Đ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×