Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN 4

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ


TOÁN
Nhân với số có hai chữ số

Tính : 36 x 23 =?
23 được viết dưới dạng tổng của hai số
nào ? 23 = 21 + 2
23 = 17 + 6
23 = 20 + 3
23 = 19 + 4
23 = 18 + 5

23 = 16 + 7
...
23 = 0 + 23TOÁN

Tính : 36 x 23 =
36 x 23 = 36 x ( 20 + 3 )
= 36 x 20 + 36 x 3
=
=

720 + 108
828


I.

GIỚI THIỆU PHÉP NHÂN:

36 X 23

Cách thực hiện :

3
6
x
23
10 8
7 22
8 28

3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1
3 nhân 3 bằng 9,thêm 1 bằng 10 ,viết 10
2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1
2 nhân 3 bằng 6,thêm1 bằng 7, viết 7
Hạ 8, viết 8
0 cộng 2 bằng 2, Viết 2
1 cộng 7 bằng 8, Viết 8

VËy 36 x 23 = 828


I.

GIỚI THIỆU PHÉP NHÂN:

36 X 23

Cách thực hiện :

3
6
x
23
10 8
7 22
8 28

108 gọi là tích riêng thứ nhất.
72 gọi là tích riêng thứ hai .


II, LUYỆN TẬP -THỰC HÀNH

Bài 1
- Đặt tính rồi tính :
a ) 86 x 53
c ) 157x 24

b ) 33 x 44
d ) 1122 x 19


ĐÁP ÁN:
86
x
53
258
430
4558

33
x
44
132
132
1452

157
x
24
628
314
3768

1122
x
19
10098
1122
11220


Bài 2

-Tìm giá trị của biểu thức 45 x a
với a bằng 13, 26 , 39

Bài giải:
Với a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585
Với a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170
Với a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755


Bài 3

- Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở
cùng loại có tất cả bao nhiêu trang ?

Bài giải
25 quyển vở có số trang là:
48 x 25 = 1200 ( trang)
Đáp số : 1200 trang.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×