Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ


To¸n

*Đặt tính và tính:
38 x 3
38
× 3
114
38 x 3 = 114

38 x 20
38
×
20
760
38 x 20 = 760


To¸n

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
36 X 23 = ?
Ta có thể làm như sau :
36 x 23 = 36 x (20 + 3)
= 36 x 20 + 36 x 3
= 720 + 108
= 828


To¸n
36

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

× 23 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

36

×

23 =
=
=
=

3 6 × (2 0 + 3 )
3 6 × 20 + 3 6
720 + 108
828

×3

b) Đặt tính và tính:

3
7
10
26
× 2 83
8
8 12 1

36

Nhớ

× 2 3 = 828

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1
* 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10
* 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1
* 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
* Hạ 8
0 cộng 2 bằng 2, viết 2
1 cộng 7 bằng 8, viết 8


Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
b) Thông thường người ta đặt tính và tính như sau:

36
× 23
108
72
828
3 6 × 2 3 = 828

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1
* 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10
* 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1
* 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
* Hạ 8
0 cộng 2 bằng 2, viết 2
1 cộng 7 bằng 8, viết 8

c) Trong cách tính trên:
* 108 gọi là tích riêng thứ nhất.
* 72 gọi là tích riêng thứ hai.Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột
vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720.


Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2009
Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

36 x 23
36
23
10 8
72
828
x

 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 ; 3 nhân 3 bằng
Tích riêng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10.

thứ nhất

 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1 ; 2 nhân 3
bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

 Hạ 8 ;
0 cộng 2 bằng 2, viết 2 ;
Tích riêng
1 cộng 7 bằng 8, viết 8.
thứ hai

36 x 23 = 828


Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 98 x 32

98
32
196
294
31 36
x

98 x32 = 3136

b) 245 x 37

245
37
1715
735
9065
x

245 x 37= 19065

c) 245 x 46

245
46
1470
980
11270
x

245 x 46 =11270


Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

Bài 2:
Tính giá trị của biểu thức 25 x X với X bằng 15; 17; 38
( theo mẫu):
Mẫu: Với X = 15 thì 25 x X = 25 x 15 = 375
Với X = 17 thì 25 x X = 25 x 17 = 425
Với x = 38 thì 25 x X = 25 x 38 = 950


Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2009
Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
Bài 3:
Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi rạp thu
bao nhiêu tiền?

BÀI GIẢI
SỐ TIỀN RẠP THU ĐƯỢC LÀ:
96 X 15 000 = 1440 000 (ĐỒNG)
ĐÁP SỐ : 1440 000 ĐỒNG


Thứ năm ngày 12 thỏng 11 năm 2009
Toỏn

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S

27
×
34
108
81
189 s

27
×
34
108
81
8208

×

S

27
34
108
81
918

Đ


AI NHANH AI ĐÚNG

Thử tài thông minh của bạn


1

2

3

4
CÂU HỎI PHỤ


Câu 1: ĐÚNG
86
×
13
258
86
1118

5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1

hay SAI

?

ĐÚNG


Câu 2: ĐÚNG
45
×
25
225
90
315

5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1

hay SAI

?

SAI


Câu 3: ĐÚNG
67
×
45
305
268
2985

5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1

hay SAI

?

SAI


Câu 4: ĐÚNG
25
×
24
100
50
600

5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1

hay SAI

?

ĐÚNG


TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

Lớp 4D
Chúc các thầy cô mạnh khoẻ, hạnh phúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×