Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lí 8

Họ và tên: ......................................
Lớp: ................................................
Giám khảo 1: .................................
Giám khảo 2: .................................

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lí 8 (không kể thời gian giao đề)
Giám thị 1: ............................................
Giám thị 2: ............................................

ĐỀ A

Câu 1. (3 điểm)
Khi nào có lực đẩy Acsimet? Viết công thức tính lực đẩy Acsimet. Nêu tên và đơn vị của
từng đại lượng trong công thức.
Áp dụng: Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong
nước? Biết dnước = 10.000 N/m3 và thể tích của một miếng sắt là 0,15m3.
Câu 2. (2 điểm)
Một viên bi thép có khối lượng 1,2 kg đặt nằm yên trên nền nhà. Hãy biểu diễn các lực tác
dụng lên viên bi theo tỷ xích 1cm ứng với 3N. Em có nhận xét gì về các lực này?

Câu 3. (3 điểm)
Một môtô đi hết đoạn đường AB dài 80 km mất 2 giờ. Sau đó môtô đi tiếp đoạn BC dài 180
km mất 3 giờ. Tính vận tốc trung bình của môtô chỉ trên đoạn đường BC và cả đoạn đường AC.
Câu 4. (2 điểm)
Một ống thủy tinh hình trụ có chiều cao 100cm. Người ta đổ thủy ngân vào ống sao cho mặt
thủy ngân cách miệng ống 94cm.
a) Tính áp suất của thủy ngân lên đáy ống, biết trọng lượng riêng của thủy ngân là
136000N/m3
b) Nếu thay thủy ngân bằng nước thì có thể tạo được áp suất như trên không? biết trọng
lượng riêng của nước là 10 000N/m3.
BÀI LÀM:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................


(Thí sinh không ghi vào phần này)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................... ..........................................................

...................

Họ và tên: ......................................
Lớp: ................................................
Giám khảo 1: .................................
Giám khảo 2: .................................

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lí 8 (không kể thời gian giao đề)
Giám thị 1: ............................................
Giám thị 2: ............................................

ĐỀ B

Câu 1. (3 điểm)
Áp lực là gì? Viết công thức tính áp suất do áp lực gây ra. Nêu tên gọi và đơn vị các đại
lượng có mặt trong công thức.
Áp dụng: Tính áp lực tác dụng của một hộp gỗ có trọng lượng 150N lên mặt đất. Biết diện
tích tiếp xúc với mặt đất là 0,25m2.
Câu 2. (2 điểm)
Một viên bi thép có khối lượng 1,5 kg đặt nằm yên trên nền nhà. Hãy biểu diễn các lực tác
dụng lên viên bi theo tỷ xích 1cm ứng với 5N. Em có nhận xét gì về các lực này?
Câu 3. (3 điểm)
Đặt một viên bi lên đỉnh một mặt phẳng nghiêng AB dài 5m và thả cho nó lăn xuống đất, từ
khi thả đến lúc chạm đất viên bi lăn mất 0,5 giây và sau đó nó còn lăn thêm đoạn BC dài 6m
trong 2 giây rồi mới dừng lại. Tính vận tốc trung bình của viên bi chỉ trên đoạn AB và cả đoạn
đường AC .
Câu 4. (2 điểm)
Một ống thủy tinh hình trụ có chiều cao 100cm. Người ta đổ thủy ngân vào ống sao cho mặt
thủy ngân cách miệng ống 80cm.
a) Tính áp suất của thủy ngân lên đáy ống, biết trọng lượng riêng của thủy ngân là
136000N/m3
b) Nếu thay thủy ngân bằng nước thì có thể tạo được áp suất như trên không? biết trọng
lượng riêng của nước là 10 000N/m3.
BÀI LÀM:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................ ...................................................................................................................

.......................................

(Thí sinh không ghi vào phần này)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN VẬT LÝ 8.
ĐỀ A.

CÂU

1
(3,0 đ)

2
(2,0 đ)

ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Khi một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy
0,5đ
hướng từ dưới lên. Lực này gọi là lực đẩy Acsimet
Công thức tính lực đẩy Acsimet:
FA = d.V
0,75đ
Trong đó: FA là lực đẩy Acsimet (N)
d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
0,5đ
V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)Tóm tắt:
Áp dụng: Tóm tắt:
0,25đ
Giải:Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là:
1,0đ
FA = d.V = 10000 . 0,15 = 1500 ( N)
Ta có: m = 1,2 kg => P = 12N
0,5 đ
0,75 đ
Biểu diễn đúng tỉ xích, đúng lực
Cặp lực này là hai lực cân bằng, cùng phương, ngược chiều, cùng điểm
0,75 đ
đặc và có độ lớn bằng: P = N = 12(N)
Tóm tắt.
Giải: Vận tốc trung bình của môtô trên đoạn BC
vtb 2 

3
(3,0 đ)

s 2 180

60(km / h)
t2
3

1,0 đ

Vận tốc trung bình của môtô trên đoạn AC
vtb 

4
(2,0 đ)

0,5 đ

s1  s 2 80  180 260


52(km / h)
t  t2
23
5

Tóm tắt, thống nhất đơn vị:
Câu a)
Chiều cao của cột thủy ngân:
h1 = 100 – 94 = 6(cm) = 0,06m
Áp suất thủy ngân tác dụng lên đáy ống:
p1 = d1.h1 = 136 000.0,06 = 8160(Pa)
Câu b).
Muốn tạo ra áp suất như trên thì chiều cao của cột nước h2 phải là:
h2 =

p1 8160

 0,816( m) =81,6(cm)
d 2 10000

Chiều cao của cột nước nhỏ hơn chiều cao của ống, nên có thể tạo được áp
suất như trên.

Lưu ý: Điểm làm tròn đến 0,5 điểm
HS làm theo phương án khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

1,5 đ
0,25 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ


HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN VẬT LÝ 8.
ĐỀ B.

CÂU

ĐÁP ÁN
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
Công thức:
p

ĐIỂM
0,5đ

F
S

0,75đ
1
Trong đó: p là áp suất (N/m2 )
(3,0 đ)
F là áp lực(N)
0,5đ
S là diện tích mặt bị ép (m2).
Áp dụng: Tóm tắt:
0,25đ
Giải: Áp lực tác dụng của một hộp gỗ có lên mặt đất.
1,0đ
p = F/S = 150/0,25 = 600 (N/m2 ) .
Ta có: m = 1,5 kg => p = 15N
0,5 đ
0,75 đ
2
Biểu diễn đúng tỉ xích, đúng lực
(2,0 đ) Cặp lực này là hai lực cân bằng, cùng phương, ngược chiều, cùng điểm đặc và
0,75 đ
có độ lớn bằng: P = N = 15(N)
Tóm tắt.
0,5 đ
Giải: Vận tốc trung bình của viên bi trên đoạn AB
S
1,0 đ
5
vtb1  1 
10(m / s )
3
t1 0.5
(3,0 đ)
Vận tốc trung bình của viên bi sắt trên đoạn đường AC là:
vtb =

S1  S 2
t1  t 2

=

56
11
=
= 4,4 (m/s) (0,5đ)
0,5  2
2,5

Tóm tắt, thống nhất đơn vị:
Giải: Câu a)
Chiều cao của cột thủy ngân:
h1 = 100 – 80 = 20(cm) = 0,2(m )
Áp suất thủy ngân tác dụng lên đáy ống:
p1 = d1.h1 = 136 000.0,2 = 27200(Pa)
4
Câu b).
(2,0 đ)
Muốn tạo ra áp suất như trên thì chiều cao của cột nước h2 phải là:
h2 =

p1 27200

2,72(m) = 272(cm).
d 2 10000

Chiều cao của cột nước lớn hơn chiều cao của ống, nên không thể tạo được áp
suất như trên.
Lưu ý: Điểm làm tròn đến 0,5 điểm
HS làm theo phương án khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

1,5 đ
0,25 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×