Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

PHÒNG GD &ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU


Toán

Kiểm tra bài cũ
• Đặt tính rồi tính:
405 x 32
405
x
32
81 0
12 1 5
12 9 6 0

3267 x 21
3267
x 21
3 267
6 534

6850 7


Toán

Kiểm tra bài cũ

* Tóm tắt:
12 lớp; mỗi lớp: 30 học sinh
? học sinh
6 lớp; mỗi lớp: 35 học sinh
Giải:
Số học sinh của 12 lớp là:
30 x 12 = 360 (học sinh)
Số học sinh của 6 lớp là:
35 x 6 = 210 (học sinh)
Số học sinh của 12 lớp là:
360 x 210 = 570 (học sinh)
Đáp số: 570 học sinh


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
với 11
a/ 27 x 11 = ?
Đặt tính và tính:
Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai
27
tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của
x
27 (2 + 7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ
11
số của 27.
27
* Từ đó ta có cách nhẩm:
27
• 2 cộng 7 bằng 9;
297
• Viết 9 vào giữa hai chữ số của
27, được 297.


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
b/ 48 x 11 = ?

với 11

Đặt tính và tính:
48
x
11
48
48
528

* Ta có cách nhẩm:
• 4 cộng bằng 12;
• Viết 2 vào giữa hai chữ số
của 48, được 428;
• Thêm 1 vào 4 của 428, được
528.


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
với 11
c/ Thực hành:
Bài 1/ Tính nhẩm:
a) 34 x 11

= 374

b) 11 x 95 = 1054
c) 82 x 11 = 902


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
với 11
Bài 2/ Tìm x:
a)x : 11 = 25

b) x : 11 = 78

x = 25 x 11

x = 78 x 11

x = 275

x = 858


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
với 11
Bài 3/ Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có
11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi
hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất
cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:
Khối lớp Bốn:17 hàng; mỗi hàng:11 học sinh
Khối lớp Năm:15 hàng; mỗi hàng:11 học sinh

? học sinh


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
với 11

Giải:
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:
11 x 17 = 187 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:
11 x 15 = 165 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:
187 + 165 = 352 (học sinh)
Đáp số: 352 học sinh
Cách 2:
Tổng số hàng của hai khối lớp là:
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
11 x 32 = 352 (học sinh)
Đáp số: 352 học sinh


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số
với 11
Bài 4/ Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11
người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy
ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu
nào đúng, câu nào sai?
a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9
người. S
b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6
người. Đ
c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.
S họp có số người bằng nhau.
d)Hai phòng
S


Trò chơi chọn hình


45 x 11 = 495

baCK


73 x 11 = 803


11 x 65 = 715


11 x 98 = 1078


36 x 11 = 396


72 x11 = 792


Xin chân thành cảm
ơn quí thầy cô và các em
học sinh!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×