Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

GD


TOÁN:
* Bài cũ:
Đặt tính rồi tính:
1122 x 19 =
1122
X

33 x 44 =
33
X

10098

44

132

1122
21318

132
1452

19


TOÁN:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

a) 27 x 11 = ?
Đặt tính và tính:
27
x
11
27
27
297

Hai tích riêng đều bằng 27. Khi
cộng hai tích riêng ta chỉ cần cộng
hai chữ số của số 27
Từ đó ta có cách nhẩm:
* 2 cộng 7 bằng 9
* Viết 9 vào giữa hai chữ số của
27, được 297

Cộng chữ số ở hàng chục và chữ số ở hàng đơn vị nếu
tổng của hai số đó bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số đó
được kết quả


TOÁN:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

b) 48 x 11 = ?
Đặt tính và tính:
48
11
48
48
528

* Ta có cách nhẩm:
4 cộng 8 bằng 12;
Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48,
được 428;
Thêm 1 vào 4 của 428, được 528

Cộng chữ số ở hàng chục và chữ số ở hàng đơn vị nếu
tổng của hai số đó lớn hơn 10 thì viết chữ số ở hàng
đơn vị của tổng vào giữa 2 số đó rồi thêm 1 nhớ vào chữ
số ở hàng trăm của kết quả.


TOÁN:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

Bài tập:
Bài 1: Tính nhẩm:
a) 34 x 11 ;

b) 11 x 95 ;

374

1045

c) 82 x 11.
902


TOÁN:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

Bài tập:
Bài 3: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh.
Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng mỗi hàng cũng có 11 học sinh.
Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:
Khối Bốn có: 17 hàng, cứ 1 hàng: 11 học sinh
Khối Năm có: 15 hàng, cứ 1 hàng: 11 học sinh

…học sinh ?


Bài tập:

Giải:
Số học sinh khối Bốn xếp được là:
11 x 17 = 187 ( học sinh)
Số học sinh khối Năm xếp được là:
11 x 15 = 165 ( học sinh)
Số học sinh cả hai khối xếp được là:
187 + 165 = 352 ( học sinh)
Đáp số: 352 học sinh

Giải: (Cách 2)
Số hàng cả hai khối lớp xếp được là:
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp
là:
11 x 32 = 352 (học
sinh)
Đáp số :352 học sinh.


TOÁN:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

Cộng chữ số ở hàng chục và chữ số ở hàng đơn vị nếu
tổng của hai số đó bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số đó
được kết quả
Cộng chữ số ở hàng chục và chữ số ở hàng đơn vị nếu
tổng của hai số đó lớn hơn 10 thì viết chữ số ở hàng
đơn vị của tổng vào giữa 2 số đó rồi thêm 1 nhớ vào chữ
số ở hàng trăm của kết quả.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×