Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUANG TÁM
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN : TOÁN
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM
SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11


Toán :
Kiểm tra bài cũ : 86 x 53 = ? ; 2212 x 19 = ?
27x11=?
Đặt tính và tính
Hai tích riêng đều bằng 27. Khi
27
cộng hai tích riêng ta chỉ cần
x
11
cộng 2 chữ số của số 27 (2+7=9)
27
27
rồi viết 9 vào giữa hai chữ số

297
của 27

Vậy:27x11=297

Từ đó ta có cách nhẩm:
2 cộng 7 bằng 9
Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27


Toán : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ sốvới 11

48x11=?

Đặt tính và tính
48
11
48
48
528

x

Vậy
48x11=528

Từ đó ta có cách nhẩm:
- 4 cộng 8 bằng 12
- Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48
được 428
- Thêm 1 vào 4 của 428 được 528


Toán : Giới thiệu nhân nhẩm số với 11
Bài 1. Tính nhẩm
a) 34 x 11 = 374 b) 11 x 95 = 1045

c)82 x 11 = 902

Bài 2. Tìm x
a) x : 11 = 25
x = 25x11
x = 275

b) x : 11 = 78
x = 78x11
x = 858


Toán : Giới thiệu nhân nhẩm
số có hai chữ số với 11

Luyện tập

Bài 3:

Khối lớp 4 xếp thành 17 hàng, mỗi
hàng có 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 15
hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi cả hai lớp
có tất cả bao nhiêu học sinh.


Bài 3:

Khối lớp 4 xếp thành 17 hàng, mỗi
hàng có 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 15
hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi cả hai lớp
có tất cả bao nhiêu học sinh.
Bài giải cách 1:
Số hàng cả hai khối lớp xếp
được là:

Bài giải cách 2:
Số hàng cả hai khối lớp 4 là:
11x17 =187 (học sinh)

17+15 =32 (hàng)

Số học sinh của khối lớp 5 là:

Số học sinh của cả hai khối
lớp là:

11x15=165 (học sinh)

11x32=352 (học sinh)

187+165 =352 (học sinh)

Đáp số : 352 học sinh

Đáp số : 352 học sinh

Số học sinh của cả hai khối là:


Trò chơi Đ/S
Bài 4. Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11
người ngồi.
Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy có 9 người ngồi.
Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?
Trong các câu dưới đây câu nào đúng, câu nào sai?
a) Phòng họp A nhiều hơn phòng họp B 9 người.

sai

b) Phòng họp A nhiều hơn phòng họp B 6 người

đđỳng

c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người

sai

d) Hai phòng họp có số người như nhau

sai
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×