Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


Toán

 Đặt tính rồi tính
27 x 11 = ?
x 27

11
27
27
297

• Nhận xét :
* 2 cộng 7 bằng 9
* Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27 ta được 297
* Vậy 27 x 11 = 297


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


 Đặt tính rồi tính
57 x 11 = ?
x 57

11
57
57
627

• Ta có cách nhẩm như sau
* 5 cộng 7 bằng 12
* Viết 2 vào giữa hai chữ số của 57 ta được 527
* Thêm 1 vào hàng trăm của số 527 ta được 627
* Vậy 57 x 11 = 627


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Luyện tập:
Bài 1 : Tính nhẩm :
24 x 11 = 264

73 x 11 = 803

36 x 11 = 396

86 x 11 = 946


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Luyện tập:
Bài 2 : Tìm
a)
11
275

x:

x : 11 = 25
x = 25 x
x =

b)

x : 11 = 85
x = 85 x 11
x = 935


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 3:
Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11
học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi
hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất
cả bao nhiêu học sinh?


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×