Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Kiểm tra :
* Đặt tính rồi tính : 235 x 23

235

23
705
470
5405
* Khi nhân một số với 10, 100, 1000.Ta làm thế nào ?

27 10 = 270


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

a)27 x 11 = Vậy
297 ta có cách tính nhẩm 27 nhân với 11 như
sau:

* Em có nhận xét gì về tích của phép
27
Ta lấy 2 + 7 = 9

nhân 27 x 11 là 297 so với số 27 . Các chữ
11
và hai
khác
nhau
ở điểm
nào297
?
Viếtsố9 giống
vào giữa
chữ
số của
27 được
27
27
Vậy 27 x 11 = 297
* Ta thấy tích 297 chính là số 27 sau khi
297
được viết thêm tổng hai chữ số của nó
(2
31 x 11 = 341
+ 7 = 9 ) vào giữa
Tổng của hai chữ số 2 và 7 = 9 < 10
3 + 1 = 4 < 10


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
b) 48 x 11 = 528
48

* Ta thấy 8 chính là hàng đơn vị của 48
11
*
2

hàng
đơn
vị
của
tổng
hai
48
chữ số 48(4 + 8 = 12)
48
528
* 5 là 4 + 1 với 1 là hàng chục của 12
nhớ sang

Vậy 48 x 11 có cách nhẩm như sau:
 4 + 8 = 12

 Viết 2 vào giữa hai số 48, được 428;

 Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.
 Vậy 48 x 11 = 528


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 1: Tính nhẩm
a) 34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = 902

Bài 2 : Tìm x :
a) x : 11 = 25

x
x

= 25 x 11
= 275

b) x : 11 = 78
x
= 78 x 11

x

= 858

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 3.
? Học sinh

Khối lớp bốn xếp thành 17 hàng mỗi hàng có 11 học sinh .
Tóm
Khốitắt
lớp: năm xếp thành 15 hàng mỗi hàng cũng có 11 học
sinhbốn
. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh
Khối
11 học sinh

Khối năm
11 học sinh

? Học sinh

= …?Học
sinh


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 3:
Cách 1:

Bài giải
Số học sinh khối lớp bốn có là:
17 x 11 = 187 (học sinh)
Số học sinh khối lớp năm có là:
15 x 11 = 165 (học sinh)
Số học sinh cả hai khối lớp có là:
187 + 165 = 352 (học sinh)
Đáp số : 352 học sinh.


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 3:
Cách 2 :

Bài giải
Số hàng cả hai khối lớp xếp được là:
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh cả hai khối lớp có là:
32 x 11 = 352(học sinh )
Đáp số : 352học sinh


Bài : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bài 4 : Tóm tắt
? Người
Phòng
Phòng
họp A:họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi.
Phòng họp11 B
có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi.
người
Phòng
họp B:các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?
Trong
9 người

? Người

a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.
b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.
c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.
d) Hai phòng họp có số ngươig như nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×