Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số


Môn : Toán

Kiểm tra bài cũ

Bài 1: Tính
456 kg + 789kg =

1245 kg

879g - 478g =

401g

45m x 27m =

1215m

Bài 2 : Một khu đất hình vuông
có chu vi là 1468m. Tính diện tích
khu đất đó.


Bài giải.
Cạnh khu đất hình vuông đó là:
1468 : 4 = 367 ( m )
Diện tích khu đất đó là :
367 x 367 = 134689 ( m2 )
Đáp số : 134689 ( m2 )


Môn : Toán
Bài : Chia một tổng cho một số

•Tính và so sánh giá trị của hai
biểu thức :

Ta có : ( 35 + 21 ) : 7 = 56 : 7 = 8

( 35 + 21 ) : 7

( 35 + 21 ) : 7 và 35 :7 + 21 : 7

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8
Vậy : ( 35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Qua -bài
tậpkhi
trênchia
, emmột
có tổng
nhậncho
xét một
gì vềsốcác
: thế nào ?
Vậy,
ta biểu
phải thức
làm như

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho
Biểu
35 ta
+ 21
: 7 chia
có dạng
nàocho
? số-Có
dạng
một tổng
cho một số.
sốthức
chia( thì
có)thể
từngnhư
số thế
hạng
chia,
rồilàcộng
các chia
kết quả
được
nhau.
Hãytìm
nhận
xét với
về dạng
của biểu thức 35 : 7 + 21 : 7 -Biểu thức là tổng của hai thương.
Nêu từng thương trong biểu thức này.
35 và 21 là gì trong biểu thức ( 35 + 21 ) : 7
Còn 7 là gì trong biểu thức ( 35 + 21 ) : 7 ?

?

-Thương thứ nhất là 35 : 7 , thương
thứ hai là 21 : 7.
-Là các số hạng của tổng ( 35 + 21 )
- 7 là số chia.


Môn : Toán
Bài : Chia một tổng cho một số
Bài 1

a) Tính bằng hai cách :
( 15 + 35 ) : 5

; ( 80 + 4 ) : 4

b) Tính bằng hai cách ( theo mẫu ) :
Mẫu :

12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 : 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8
Cách 2 : 12 : 4 + 20 : 4 = ( 12 + 20 ) : 4
= 32 : 4 = 8

18 : 6 + 24 : 6

;

60 : 3 + 9 : 3

a) Cách 1 : Tính theo thứ tự thực hiện
các phép
tính.theo thứ tự thực hiện
b) Cách
1 :Tính
phép
tính.
( 15các
+60
35
: )3: +5 9=: 350=: 5? = 10
18
: 6 2+:24
: 6dụng
= 3+
4 =chất
7 chia một
Cách
Vận
tính
Cách 1 :Tính theo thứ tự thực hiện các
số.tính chất một tổng
Cách
2 : cho
Vậnmột
dụng
phéptổng
tính.
cho một số.
(6015:chia
35 : 5
3+ +359)::35 ==2015+ :35 =+ 23
18 : 6 + 24 : 6 == ( 18
+ 24 )7 : 6 = 10
Cách 2 : Vận dụng 3tính+chất
một tổng
=+42
chia
cho1một
số.
*/ Cách
: ( 80
4 ): :64 == 7?
60
60:+49=) :213
( 80: 3+ +4 9) : 34 = (84
Cách 2 :

= 69 : 3 = 23

( 80 + 4 ) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4
=

20 + 1 = 21


Môn : Toán
Bài : Chia một tổng cho một số
Bài 2
Tính bằng hai cách ( theo mẫu ) :
Mẫu :

( 35 – 21 ) : 7 = ?

Cách 1 : ( 35 – 21 ) : 7 = 14 : 7 = 2
Cách 2 : ( 35 – 21 ) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7
= 5–3 = 2
a) ( 27 – 18 ) : 3

b) ( 64 – 32 ) : 8

- Em có nhận xét gì ở mẫu bài tập trên ?

a) ( 27 – 18 ) : 3 = ?
- Chia một hiệu cho một số.
Cách 1 : ( 27 – 18 ) : 3 = 9 : 3 = 3
- Cách 1: Tính theo thứ tự thực hiện các
Cách
: ( 27 – 18 ) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3
phép 2tính.
- Cách 2 : Vận dụng tính
= chất
9 – 6chia
= 3một
hiệu cho một số.
b) ( 64 – 32 ) : 8 = ?
“ Khi chia một hiệu cho một số, nếu số
Cách 1 : ( 64 – 32 ) : 8 = 32 : 8 = 4
bị trừ và số trừ đều chia hết cho số chia
thì ta2có
chia
Cách
: (thể
64 lấy
– 32số) bị
: 8trừ
= và
64số
: 8trừ
- 32
:8
cho số chia, rồi lấy kết quả trừ đi nhau”.
= 8 - 4 = 4


Môn : Toán
Bài : Chia một tổng cho một số
Bài 3
Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28
học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao
nhiêu nhóm ?
Bài giải :
Bài giải.
Tóm tắt.
Số học sinh của hai lớp 4A và 4B là :
-Lớp 4A : 32 hs. 1 nhóm : 4 hs. ? nhóm
Số nhóm học sinh của lớp 4A là :
32 + 28 = 60 ( học sinh )
-Lớp 4B: 28 hs. 1 nhóm : 4 hs. ? nhóm
32 : 4 = 8 ( nhóm )
- Có tất cả ? nhóm.
Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là :
Số nhóm học sinh của lớp 4 B là :
* Gợi ý : Bài tập có thể giải theo 2 cách:
60 : 4 = 15 ( nhóm )
28 : 4 = 7 ( nhóm )
-Cách 1:
Đáp số : 15 nhóm
Tìm số nhóm học sinh của mỗi lớp rồi
Số nhóm học sinh của hai lớp 4A và 4B là :
sau đó tìm số nhóm học sinh tất cả hai
- Hay ta có thể gộp hai bước tính lại :
lớp..
8 + 7 = 15 ( nhóm )
Số nhóm học sinh của hai lớp 4A và 4B là:
-Cách 2;:
Đáp số : 15 nhóm
Tìm tổng số học sinh của cả hai lớp rồi
( 32 + 28 ) : 4 = 15 ( nhóm )
tìm số nhóm học sinh của cả hai lớp.

Đáp số : 15 nhóm


Môn : Toán
Bài : Chia một tổng cho một số

0845162379
18
15
14
13
12
19
11
10
17
16
20

Tính nhanh bài tập sau theo hai cách :
( 10 bài
+ 4 sau
) : 2: “ Chia cho số có một chữ số”.
* Nhận xét- liên hệ - dặn dò : Xem
-Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho
số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả
Cách 1 : ( 10 + 4 ) : 2 = 14 : 2 = 7
tìm được với nhau.
Cách 2 : ( 10 + 4 ) : 2 = 10 : 2 + 4 : 2
- Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho số
chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ chia
= 5cho
+ số
2 chia,
= 7 rồi lấy kết quả trừ
đi nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×