Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHƯỚC

Toán:

Lớp: 4c


Toán

N

Kiểm tra bài cũ.
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a)302 x 16 + 302 x 4

b)679 x 85 - 679 x 75


Toán:

Chia một tổng cho một số


Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 vµ
Ta có:
(35 + 21) : 7
35:7 + 21:7
Vậy
(35 + 21) : 7

35 : 7 + 21 : 7
= 56 :7 = 8
= 5+3 =8
= 35:7 + 21:7

Khi chia một tổng cho một số,
nếu các số hạng của tổng đều
chia hết cho số chia thì ta có
thể chia từng số hạng của tổng
cho số chia, rồi cộng các kết
quả tìm được với nhau.

Thực hành:
Bài1 a/ Tính bằng hai cách:
(15 + 35) : 5

(80 + 4) : 4

b/ Tính bằng hai cách (theo
mẫu):
Mẫu: 12: 4 + 20: 4 = ?
Cách 1:
12: 4 + 20: 4 = 3+5 = 8
Cách 2:
12: 4 + 20: 4 = (12+20):4
= 32:4 = 8
18:6 + 24:6

60:3 + 9:3


Toán:

Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Thực hành:
Bài1: a)Tính bằng hai cách:
b)Tính bằng hai cách (theo mẫu):

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có:
(35 + 21) : 7 = 56 :7 = 8
35:7 + 21:7 = 5 + 3 = 8 Bài2: Tính bằng hai cách (theo
Vậy
mẫu):
(35 + 21) : 7 = 35:7 + 21:7
Mẫu: (35 - 21):7 = ?

Khi chia một tổng cho một số,
nếu các số hạng của tổng đều
chia hết cho số chia thì ta có
thể chia từng số hạng của tổng
cho số chia, rồi cộng các kết
quả tìm được với nhau.

Cách 1: (35 - 21):7 = 14 :7 = 2
Cách 2:(35 - 21):7 = 35:7-21:7
=5-3=2
a, (27 - 18):3

b,(64 - 32):8


Toán:

Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

ĐÚNG

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có:
(35 + 21) : 7 = 56 :7 = 8
SAI
35:7 + 21:7 = 5 + 3 = 8
Vậy
(35 + 21) : 7 = 35:7 + 21:7 (12 + 27):3 = 12:3 + 27 ?
SAI

Khi chia một tổng cho một số,
nếu các số hạng của tổng đều
chia hết cho số chia thì ta có
thể chia từng số hạng của tổng
cho số chia, rồi cộng các kết
quả tìm được với nhau.

36: 6 + 24:6 = (36 + 24):6 ?
ĐÚNG
(28- 21) :7 = 28 - 21:7 ?

SAI


Toán:

Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có:
(35 + 21) : 7 = 56 :7 = 8
35:7 + 21:7 = 5 + 3 = 8
Vậy (35 + 21) : 7
= 35:7 + 21:7

Khi chia một tổng cho một số,
nếu các số hạng của tổng đều
chia hết cho số chia thì ta có
thể chia từng số hạng của tổng
cho số chia, rồi cộng các kết
quả tìm được với nhau.

Thực hành:
Bài1:
a)Tính bằng hai cách:
b)Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Bài2: Tính bằng hai cách
(theo mẫu):
Mẫu: (35 - 21):7 = ?
Cách 1: (35 - 21):7 = 14 :7 = 2
Cách 2: (35 - 21):7 = 35:7-21:7
=5-3=2
a, (27 - 18):3

b,(64 - 32):8
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×