Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số


Môn: Toán
Tính:

309 x 207
309
x
207
2163
6180
63963

324 x 250
324
x
250
1620
648
81000Môn: Toán
Chia một tổng cho một số
Tính:

(35 + 21) : 7
= 56
=8

:7

35 : 7 + 21 : 7
= 5 + 3
=8

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của
tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng
cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.


Môn: Toán
Chia một tổng cho một số
a. Tính bằng hai cách:

Bài tập 1

(15 + 35) : 5
C1:
(15 + 35) :
5 =
50 : 5
=

C1:
=
=

C2: (15 + 35) : 5
=
15 : 5 + 35 : 5
=
3 +
7
10
=
10
(80 + 4) : 4

(80 + 4) : 4
84 : 4
41

C2: (80 + 4) : 4
= 80 : 4 + 4 : 4
=
40 + 1
=
41


Môn: Toán
Chia một tổng cho một số
Bài tập 1

b. Tính bằng hai cách(theo mẫu):
MÉu:12:4 + 20:4 = ?

C¸ch 1: 12 : 4 + 20 : C¸ch 2: 12 : 4 + 20 :
4
4
= 3 +
= (12 +
5
20) : 4
=
8
=
32
:4
18 : 6 + 24 : 6
60 : 3 +=9 : 3
8


Tính bằng hai cách(theo mẫu):
Bài tập 2

MÉu: (35 – 21) : 7 = ?
C¸ch 1: (35 – 21) : 7
= 14
:
7
=
2

C¸ch 2: (35 – 21) : 7
= 35 : 7 21 : 7
=
5 3
2
b. (64 - =
32) : 8

a.Khi
(27chia
– 18)một
: 3 hiệu cho một số, nếu số bị trừ và số trừ
C1: (27
18) :số
3 chia thì ta có thể lấy
C1:
32)và
: 8số trừ
đều chia
hết–cho
số(64
bị -trừ
= 9 rồi lấy
: 3 các kết quả trừ đi nhau.
cho số chia,
= 32 : 8
=3
C2: (27 – 18) : 3
= 27 : 3 - 18 : 3
= 9 - 6
=3

=4
C2: (64 - 32) : 8

= 64 : 8 – 32 : 8
= 8 - 4
=
4


Môn: Toán
Chia một tổng cho một số
Tóm tắt:

Bài tập 3:

Lớp 4A: 32 HS chia nhóm; 4 em/nhóm
Lớp 4B: 28 HS chia nhóm; 4 em/nhóm
Tất cả có ? nhóm
Bài giải
Số nhóm học sinh của lớp 4A là:
32 : 4 = 8 (nhóm)
Số nhóm học sinh của lớp 4A là:
28 : 4 = 7 (nhóm)
Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:
8 + 7 = 15 (nhóm)
Đáp số : 15 nhóm


Môn: Toán
Chia một tổng cho một số
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng
của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia
từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm
được với nhau.
Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ và
số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị
trừ và số trừ cho số chia, rồi lấy các kết quả trừ đi
nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×