Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ, THĂM LỚP 4C

MÔN TOÁN LỚP 4
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH


TOÁN:
* Đặt tính rồi tính :
a)

47590 : 5
47590 5
25

9518

09
40
0


b)

6732 : 3
1732 3
23 577
22
1


TOÁN:

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:
24 : (3 x 2)
= 24 : 6
=

4

24 : 3 : 2
= 8 :2
= 4

24 : 2 : 3
=

12 : 3

= 4

Vậy: 24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3


TOÁN: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể
chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia
tiếp cho thừa số kia.


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể
chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia
tiếp cho thừa số kia.
Thực hành
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
a) 50 : (2 x 5)
= 50 : 2 : 5
= 25 : 5
= 5

b) 72 : (9 x 8)
= 72 : 9 : 8
=8:8
= 1

c) 28 : (7 x 2)
= 28 : 7 : 2
= 4 :2
= 2


TOÁN: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể
chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia
tiếp cho thừa số kia.
Thực hành
Bài 2 : Chuyển mỗi phép tính sau đây thành phép chia một số cho
một tích rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 60 : 15

= 60 : (5 x 3)
= 60 : 5 : 3
= 12 : 3

=

4


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể
chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia
tiếp cho thừa số kia.
Thực hành
Bài 2 : Chuyển mỗi phép tính sau đây thành phép chia một số cho
một tích rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 60 : 15

a) 80 : 40

= 60 : (5 x 3)
= 60 : 5 : 3
= 12 : 3
= 4
b) 150 : 50

c) 80 : 16


TOÁN:
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó
cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
Thực hành
Bài 2 : Chuyển mỗi phép tính sau đây thành phép chia một số cho một tích rồi tính
(theo mẫu):
a) 80 : 40
= 80 : (8 x 5)
c) 80 : 16
= 80 : (8 x 2)
= 80 : 8 : 5

= 80 : 8 : 2

= 10 : 5

= 10 : 2

=
b) 150 : 50

2

= 150 : (10 x 5)
= 150 : 10 : 5
=

15 : 5
=

3

=5


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể
chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia
tiếp cho thừa số kia.
Thực hành
Bài 3 : Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất
cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.
Tóm tắt :

Bài giải :

Có 2 bạn

Giá tiền mỗi quyển vở là :

Mỗi bạn : 3 quyển vở
Phải trả: 7200 đồng
Mỗi quyển: … đồng ?

7200 : (2 X 3) = 1200 (đồng)
Đáp số : 1200 đồng.


TOÁN: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH


TOÁN: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Hái quảAi nhanh ai đúng ?

80 : (10 x 8) = 80 : 10 : 8

Đ


Ai nhanh ai đúng ?

150 : (10 x 5) = 150 x 10 : 5

S


Ai nhanh ai đúng ?

40 : 5 : 8 = 40 : 8 : 5

Đ


Ai nhanh ai đúng ?

72 : 3 : 4 = 72 : 4 : 6

S


Bạn nhận được một tràng pháo tay của cả
lớp và được chọn quả tiếp theo.


TOÁN: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số
đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa
số kia.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×