Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG TAM

MÔN TOÁN 4


Toán

Kiểm tra bài cũ
Tính giá trị biểu thức
Đặt tính và tính
125 x ( 25 : 5 )
458 352 : 9


Toán
Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:
24 : ( 3 x 2 )


24 : 3 : 2

24 : ( 3 x 2 )
=24 :

6

=4

24 : 2 : 3

24 : 3 : 2
=

8 :2

=

=

12 : 3

=4

=4
24 : ( 3 x 2 )

24 : 2 : 3

24 : 3 : 2

=

24 : 2 : 3


Toán
Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Khi chia một số cho một tích hai
thừa số, ta có thể chia số đó cho một
thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia
tiếp cho thừa số kia.


Toán
Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Bài 1/ 78

Tính giá trị của biểu thức

a/ 50 : ( 2 x 5 )

c/ 28 : ( 7 x 2)

b/ 72 : ( 9 x 8 )


Toán
Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Bài 2/ 78

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia
một số cho một tích rồi tính ( theo mẫu ):

Mẫu: 60 : 15 =

60 : ( 5 x 3 )

= 60 : 5 : 3
= 12 : 3
= 4


Toán
Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Bài 2/ 78

Mẫu: 60 : 15 = 60 : ( 5 x 3 )
= 60 : 5 : 3
= 12 : 3
= 4

a/ 80 : 40

b/ 150 : 50

= 80 : ( 10 x 4 )

= 150 : ( 10 x 5 )

= 80 : ( 8 x 2 )

= 80 : 10 : 4

= 150 : 10 : 5

= 80 : 8 : 2

=

=

=

= 2

8

:4

=3

15 : 5

c/ 80 : 16

= 5

10 : 2


Toán
Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Bài 3/ 79

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển
vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng.
Tính giá tiền mỗi quyển vở.
Tóm tắt
2 bạn, mỗi bạn : 3 quyển vở
Tất cả : 7200 đồng
Tính giá tiền mỗi quyển


Toán
3/79

Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH

Số quyển cả hai bạn mua là:

Số tiền mỗi bạn phải trả là:

3 x 2 = 6 ( quyển )

7200 : 2 = 3600 (đồng )

Gía tiền của mỗi quyển là:

Gía tiền của mỗi quyển là:

7200 : 6 = 1200 (đồng )

3600 : 3 = 1200 (đồng )

Đáp số: 1200 đồng

Đáp số: 1200 đồng

Gía tiền mỗi quyển là:
7200 : ( 3 x 2 ) = 1200 (đồng )
Đáp số: 1200 đồng


Luật chơi
- Sau mỗi lần cô đưa câu hỏi, các em suy nghĩ, nếu
đúng chọn thẻ Đ, nếu sai chọn thẻ S.
- Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 5 giây.


Đúng hay sai?

90 : ( 9 x 5 ) = 2
Đ

321045


Đúng hay sai?

032145

60 : ( 3 x 2 ) = 60 : 3 :x 22
Đ
S


Đúng hay sai?

432105

70 : 10 : 7 = 70 : ( 10 x 7 )
Đ


Đúng hay sai?

432105

40 : ( 2 x 5 x 4 ) = 40 : 2 : 5 : 4
Đ


Dặn dò
- Học thuộc quy tắc chia
một số cho một tích, làm
tiếp bài 3 / 78 và vở bài tập
toán trang 80.
- Xem trước bài Chia một
tích cho một số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×