Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Biểu thức có chứa ba chữ


Toán

Thế
Tính
nào
giá
của
biểu
thức:
chứa
chữ?các số ta
Mỗi
lầnlàtrị
tabiểu
thaythức
các có
chữ
a vàhai
b bằng
a)tính

a +được
b vớigì?
a = 15, b = 64
b) 12 + a x b với a = 3, b = 8


Toán

Ví dụ: An, Bình và Cường cùng đi câu cá, An câu được …con cá,
Bình câu được…con cá, Cường câu được …con cá. Cả ba người câu
được ….con cá.
Muốn
biết

của
batừng
bạn
câu
được
chobao
…con
nhiêu
cá con
nghĩa
cálàtathế
làmnào?
thế nào?
SốSố

câucả
được
cóbạn
thể đề
là:
Số cá của An

Số cá của Bình

Số cá của Cường

2
3
4
5
1
0
1
0
2a
b
c
a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ

Số cá của cả ba người

2+3+4
5+1+0
1+0+2

a +b + c


Toán

a

b

c

2
5
1

3
1
0

4
0
2

Giá trị của biểu thức a + b+ c
2+3+4=9
5+1+0=6
1+0+2=3

- Nếu a = 2, b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9;
9 là một giá trị của biểu thức a + b + c
- Nếu a = 5, b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6
6 là một giá trị của biểu thức a + b + c
- Nếu a = 1, b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 3;
3 là một giá trị của biểu thức a + b + c
MỗiMỗi
lần thay
ta tính
một được
giá trị gì?
của biểu thức a + b + c
lần chữ
thaybằng
chữsố,bằng
sốđược
ta tính


Toán

1 Tính giá trị của a + b + c nếu:
a) a = 5, b = 7, c = 10

b) a = 12, b = 15, c = 9

Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

b) a = 12, b = 15, c = 9
Nếu a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36


Toán

a2 +abx+bcxlàc biểu
là biểu
thức
thức
có có
chứa
chứa
ba ba
chữ.
chữ.
Vậy a x b x c được
gọi là gì?
Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là:
Tính giá trị củaabiểu
x b xthức
c = a4 xx b3 xx c5 với
= 12a x= 54,=b60.
= 3 và c = 5
Tính giá trị của a x b x c nếu:
a) a = 9, b = 5 và c = 2;
b) a = 15, b = 0 và c = 37
Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì a x b x c = 9 x 5 x 2 = 45 x 2 = 90
b) a = 15, b = 0 và c = 37
Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0


Toán
3 Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức:
b) m – n – p
c) m + n x p
b) m – n - p
mm
– (=n10,
+ pn )= 5, p = 2 thì m – n – p = 10 – 5 – 2 = 7 – 2 = 3
Nếu

m–(n+p)
Nếu m = 10, n = 5, p = 2 thì m – ( n + p ) = 10 – ( 5+ 2 ) = 10 – 7 = 3

c) m + n x p
Nếu m = 10, n = 5, p = 2 thì m + n x p = 10 + 5 x 2 = 10 + 10 = 20


Toán
4 Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c.
a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.
Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.
a

b

c
Công thức tính chu vi P của hình tam giác là: P = a + b + c
b) Tính chu vi của hình tam giác biết:
a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm;
Nếu a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm thì P = 5 cm + 4 cm + 3 cm = 12 cm


Toán

aa +
biểu thức
có gì?
chứa ba chữ.
+ bb++cclàđược
gọi là

Khi biết giá trị
cụnào
thể
a,chữ
b,
cbằng
muốn
giá
trị củagì?
biểu thức a + b
Thế
biểu
thức
có chứa
chữ?
Mỗi
lầnlàcủa
thay
sốtính
ta ba
tính
được
+ c ta làm thế nào?
Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×