Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 1: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN
CỦA PHÉP CỘNG


-

-?


Kiểm tra bài cũ
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
a

300

3200

b

500


1800

a + b 300 + 500=800

3200+ 1800=5000

b+a

1800 + 3200= 5000

500 + 300=800


TOÁN

So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:
a

20

350

1208

b

30

250

2764

a+b

20 + 30 =

50

350 + 250 = 600

1208 + 2764 = 3972

b+a

30 + 20 = 50

250 + 350 = 600

2764 + 1208 = 3972

a+b = b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng khụng thay đổi .


Bài 1 : Nếu kết quả

a) 468 + 379 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

847
379 + 468 = ......

Bài 2 :

tính

c)

9385
2876 + 6509 = ......

4268 + 76 = 4344
4344
76 + 4268 = ......

Viết số hoặc chữ thớch hợp vào chỗ chấm

a) 48 + 12

= 12 +

.....
48

297+65
65 + 297 = .....
177
..... + 89 = 89 + 177

b) m + n

= n + .....m

0 + 84
84 + 0 = .....
a
0+ a = .....
a + 0 = .....


Ô CỬA BÍ MẬT
Nêu tính chất giao hoán của phép
cộng .

Điền dấu > , < , =

4

1

2975 + 4017… 4917 + 2975

A. >

3

TRÒ
?
CHƠI

B .>

C.=

B.<

C. =

Khi đổi chỗ các số hạng
trong một tổng thì tổng
không thay đổi.

Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm

Điền dấu < , >, =

2975 + 4017….4017 + 3000
A. <

A.

2975+4017….4017 +2900

A.<

5

B.=

C. >

Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm

2

CHÚC MỪNG
BẠN ĐƯỢC NHẬN MỘT PHẦN QUÀ

a + b = …. + ba

6


Bài 3:
>
<
=

?

a) 2975 + 4017 ….=4017 + 2975
2975 + 4017….<4017 + 3000
2975 + 4017….>4017 + 2900

b) 8264 + 927…. 927 + 8300
8264 + 927…. 900 + 8264
927 + 8264…. 8264 + 927
home
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×