Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng


HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
Toán: TÍNH CHẤT
KiểmGIAO
tra bài cũ
So sánh giá
của
+ b ôvàtrống:
b + a trong bảng sau:
Viếttrịgiá
trịhai
củabiểu
biểuthức
thứca vào
a

300

3200

24 687


b

500

1800

63 805

a+b

5000
88 492
800
b+a
800
5000
88 492
Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau.
Ta viết:

a + b

=

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.


Toán: Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài 1. Nêu kết quả tính:
468 + 379 = 847

6509 + 2876 = 9385

4268 + 76 = 4344

847
379 + 468 = ...

9385
2876 + 6509 = ....

4344
76 + 4268 = ...

24 + 26 + 78 + 22 = 150
150
26 + 78 + 22 + 24 = ...
78 + 24 + 22 + 26 = 150
...
150
24 + 78 + 22 + 26 = ...


10
19
18
17
16
15
14
13
12
11
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
45
0123456789
34
33
32
31
30
39
38
37
36
50
53
60
43
42
41
40
46
49
48
35
52
51
56
55
57
44
47
58
54
59

HẾT GIỜ

2009

Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng

4

3

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ 5
chấm:
a, 48 + 12 = 12 + ...
48
b, m + n = n + ...m
Sin N = --- = ---

297+ 65
65 + 297 =...
177
... + 89 = 89 + 177

0 MP
84 + 0 = ...+
84
Sin N =

NP

=

4
a5

=

3
5

0 + a = ...
a + 0 = ...
MN
NP
MP

4
=
MN
3
Cot N =

MN
MP

=

3
4


Toán: Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 3:
>

<
=

2975 + 4017 =
... 4017 + 2975
2975 + 4017 <
... 4017 + 3000
2975 + 4017 ...
> 4017 + 2900


Toán : Tính chất giao hoán của phép cộng

a+b=b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay
đổi.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×