Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

MÔN : TOÁN
BÀI : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN
CỦA PHÉP CỘNG
LỚP :BỐN


Môn : Toán
Kiểm tra bài cũ :
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a + b nếu :
a/

a = 20 , b = 25

* Nếu a = 20 , b = 25 thì a + b = 20 + 25 = 45 .


Môn : Toán
Kiểm tra bài cũ :
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a + b nếu :
a/
b/


a = 20 , b = 25
a = 45 , b = 55

* Nếu a = 45 , b = 55 thì a + b = 45 + 55 = 100 .


Môn : Toán
Bài : Tính chất giao hoán của phép cộng
* So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a
trong bảng sau :
a
b

20
30

350
250

1208
2764

a + b 20 + 30 = 50 350 + 250 = 600 1208 + 2764 = 3972
b + a 30 + 20 = 50 250 + 350 = 600 2764 + 1208 = 3972


Môn : Toán
Bài : Tính chất giao hoán của phép cộng
* Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng
nhau ,
ta viết :
a + b = b + a
* Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng
không thay đổi .


Môn : Toán
Bài : Tính chất giao hoán của phép cộng
Luyện tập :
Bài 1/ Nêu kết quả tính :
a/ 468 + 397 = 847
397 + 468 = …847

b/ 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = …9385

c/ 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = …4344


Môn : Toán
Bài : Tính chất giao hoán của phép cộng
Luyện tập :
Bài 2/ Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 48 + 12 = 12 + …48

b/ m + n = n + …m

65 + 297 = …297+ 65

0 84
84 + 0 = …+

177
…+ 89 = 89 + 177

0 a = …a
a + o = …+


Môn : Toán
Bài : Tính chất giao hoán của phép cộng
Luyện tập :

Bài 3 :

ĐỘI A
a/ 2975 + 4017 …=4017 + 2975
2975 + 4017 …<4017 + 3000
2975 + 4017 …>4017 + 2900

>,<,=

?

ĐỘI B
b/ 8264 + 927 …< 927 + 8300
8264 + 927 …>900 + 8264
927 + 8264 …=8264 + 927
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×