Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ


Môn : Toán
Kiểm tra bài cũ :
1/ Rút gọn phân số :

14
25
;
;
28
50

2
2/Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng
?
3
20
30


;

8
9

;

8
12


Môn : Toán

Quy đồng mẫu số các phân số
a/Cho hai phân số

1
2.

3
5

Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 1
3
và một phân số bằng 2
5

Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có:

2 2×3
6
=
=
;
5 5 × 3 15
Hai phân số 5 và 6 có cùng mẫu số là 15
15
15
5
1
6
2

=
=
15
3
15
5

1 1× 5
5
=
=
3 3 × 5 15
Nhận xét


Môn : Toán

Quy đồng mẫu số các phân số
5
1
=
15
3


1
3

2
và 5
6

Ta nói rằng: Hai phân số
5
số thành hai phân số 15 và
của hai phân số.

15

6
2
=
15
5

đã được quy đồng mẫu
; 15 gọi là mẫu số chung

Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số

1
32
5


Môn : Toán

Quy đồng mẫu số các phân số
b/Cách quy đồng mẫu số các phân số

1
2
Nhận xét: Khi quy đồng mẫu số hai phân số

3
5
1
2
-Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số
3
51
2
-Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số
5

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số
của phân số thứ hai
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số
của phân số thứ nhất

3


Môn : Toán

Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :
5
1

a)
6
4

3
3

b)
5
7

9
8

c)
8
9

5 5 × 4 20
=
a) =
6 6 × 4 24

3 3 × 7 21
=
b) =
5 5 × 7 35

9 9 × 9 81
=
c) =
8 8 × 9 72

1 1× 6 6
=
=
4 4 × 6 24

3 3 × 5 15
=
=
7 7 × 5 35

8 8 × 8 64
=
=
9 9 × 8 72


Môn : Toán

Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :
7
8

a)
5
11

5
3

b)
12
8

17
9

c)
10
7

7 7 × 11 77
=
a/ =
5 5 × 11 55

5
5 × 8 40
=
=
b/
12 12 × 8 96

17 17 × 7 119
=
=
c/
10 10 × 7 70

8 8 × 5 40
=
=
11 11× 5 55

3 3 ×12 36
=
=
8 8 ×12 96

9 9 × 10 90
=
=
7 7 ×10 70


Môn : Toán

Quy đồng mẫu số các phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể
làm như sau:
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất
nhân với mẫu số của phân số thứ hai
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai
nhân với mẫu số của phân số thứ nhất


GV: Nguyễn Thị Quỳnh MaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×