Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số


TOÁN 4

Quy đồng mẫu số các phân số


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
Cho hai phân số

1
3

1 1x5 5
=
=
3 3 x5 15
2
5
2 2 x3 6
=
=
5 5 x3 15

Tìm hai phân số
5 có cùng
6 mẫu số trong đó
Hai phân
phân số
số bằng1và vàcómột
điểm
gì chung
?2
một
phân
số
bằng
15
15
3
5


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
Cho hai phân số

1
31 1x5 5
=
=
3 3 x5 15
1Hai phân
5 số
=
số nào ?
3 15

2
5
2 2 x3 6
=
=
5 5 x3 15

1
3

2

bằng những 2
phân
5
=

5

6
15


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số
của phân số thứ hai.
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số
của phân số thứ nhất.

Nêu cách quy đồng mẫu số hai
phân số ?


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số

Bài tập


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :
5
1

a)
6
4
5 5 x 4 20
=
A) =
6 6 x 4 24

5 5 x 2 10
=
B) =
6 6 x 2 12

5 5 x3 15
=
C) =
6 6 x3 18

1 1x6 6
=
=
4 4 x6 24

1 1x3 3
=
=
4 4 x3 12

1 1x3 3
=
=
4 4 x3 12


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :
3
3

b)
5
7
3 3 x3 9
=
A) =
5 5 x3 15

3 3x5 15
=
B) =
5 5 x5 25

3 3x7 21
=
C) =
5 5 x7 35

3 3 x3 9
=
=
7 7 x3 21

3 3x5 15
=
=
7 7 x5 35

3 3x5 15
=
=
7 7 x5 35


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :
9
8

c)
8
9
9 9 x9 81
=
A) =
8 8 x9 72

9 9 x9 81
=
B) =
8 8 x9 72

9 9 x8 72
=
C) =
8 8 x8 64

8 8 x8 64
=
=
9 9 x8 72

8 8 x9 72
=
=
9 9 x9 81

8 8 x8 64
=
=
9 9 x8 72


TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :
7
8

a)
5
11
7 7 x11 77
=
a) =
5 5 x11 55
8 8 x5 40
=
=
11 11x5 55

5
3

b)
12
8

17
9

c)
10
7

5
5 x8 40
=
=
b)
12 12 x8 96

c) 17 = 17 x7 = 119
10 10 x7 70

3 3 x12 36
=
=
8 8 x12 96

9 9 x10 90
=
=
7 7 x10 70


TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM
HỌC GIỎI - CHĂM NGOAN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×