Tải bản đầy đủ

Tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ
TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP
TỈNH QUẢNG TRỊ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng - Năm 2018


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ
TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP

TỈNH QUẢNG TRỊ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Mã số: 60.31.01.05

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH

Đà Nẵng - Năm 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào khác.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Ngọc Trang


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài..................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................2
3. Ðối tƣợng và phạm vi nghiên cứu..........................................................3
4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...............................................4
6. Bố cục đề tài ...........................................................................................4
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu................................................................4
CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH
TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ..................................................... 11
1.1. KHÁI NIỆM VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG
THU NHẬP ..................................................................................................... 11
1.1.1. Khái niệm về tăng trƣởng kinh tế ..................................................11
1.1.2. Khái niệm về bất bình đẳng thu nhập ............................................12
1.2. ĐO LƢỜNG VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG
THU NHẬP ..................................................................................................... 15
1.2.1. Đo lƣờng tăng trƣởng kinh tế.........................................................15
1.2.2. Thƣớc đo bất bình đẳng thu nhập ..................................................15
1.3. LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ
TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP............................................................. 19
CHƢƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................... 27
2.1. TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .............................................. 27
2.1.1. Vị trí địa lý .....................................................................................27
2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội ...............................................................28


2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................ 47
2.2.1. Mô hình ƣớc lƣợng.........................................................................47
2.2.2. Phƣơng pháp ƣớc lƣợng .................................................................48
2.2.3. Số liệu.............................................................................................49
2.3. THỐNG KÊ VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC BIẾN TRONG
MÔ HÌNH ....................................................................................................... 49
2.3.1. Thống kê cơ bản về các biến trong mô hình ..................................49
2.3.2. Mối liên hệ giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích .................50
CHƢƠNG 3. TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH
ĐẲNG THU NHẬP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ ............................................... 51
3.1. THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP .................................. 51
3.1.1. Thực trạng bất bình đẳng chung ....................................................51
3.1.2. Bất bình đẳng thu nhập phân theo khu vực thành thị và nông thôn .....52
3.1.3. Bất bình đẳng theo hệ số GINI ......................................................55
3.1.4 Bất bình đẳng thu nhập theo tỷ trọng thu nhập của 40% dân số có
thu nhập thấp nhất trong tổng thu nhập của tỉnh Quảng Trị ....................56
3.1.5. Bất bình đẳng theo tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản ............56
3.1.6. Nguyên nhân bất bình đẳng thu nhập ở tỉnh Quảng Trị ................60
3.2. ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ ............. 64
CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH
TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ....... 68
4.1. THỐNG KÊ, PHÂN PHỐI XÁC XUẤT VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC
CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH ..................................................................... 68
4.2. KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG HỒI QUY...................................................... 70
CHƢƠNG 5. BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ............................ 74
5.1. BÀN LUẬN ............................................................................................. 74
5.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................................................... 75


5.2.1 Đảm bảo tăng trƣởng kinh tế bền vững ..........................................76
5.2.2 Phát triển kinh tế tƣ nhân ................................................................77
5.2.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực .............................................77
5.2.4 Nâng cao chất lƣợng giáo dục, đảm bảo quyền lợi về y tế, an sinh
xã hội cho ngƣời dân ................................................................................78
5.2.5 Chính sách phân phối tài sản, thu nhập và cơ hội phát triển theo
hƣớng phải đảm bảo công bằng và hƣớng đến ngƣời nghèo ...................79
5.3 KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 80
KẾT LUẬN .................................................................................................... 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)


DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu

Tên bảng

bảng

Trang

2.1.

Diễn giải các biến sử dụng trong mô hình

47

3.1.

Thu nhập bình quân đầu ngƣời theo nhóm hộ gia đình

51

Chênh lệch giữa nhóm thu nhập bình quân cao nhất và
3.2.

nhóm thu nhập thấp nhất phân theo thành thị và nông thôn

52

qua các giai đoạn
3.3.
3.4.

Chi tiêu đời sống phân theo nhóm hộ gia đình
Chênh lệch chi tiêu giữa nhóm 5 và nhóm 1 của Quảng
Trị

53
54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×