Tải bản đầy đủ

Tạo động lực lao động tại ngân hàng TMCP công thương việt nam trung tâm thẻ

àn toàn không hài lòng
4. Hài lòng
2. Không hài lòng
5. Hoàn toàn hài lòng
3. Bình thƣờng
Chân thành cám ơn anh/chị!


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Michael Armstrong (2006), A handbook of human resource management
practice, 10th ed
[2]. Daniel H. Pink (2013), Động lực 3.0, NXB Lao động xã hội, Hà Nội
[3]. BrianE.Becker - Markv.Ahuseld (Nhân Văn dịch), Sổ tay ngƣời quản
lý Quản lý nhân sự, NXB Thành phố Hồ Chí Minh
[4]. Frederick Hergberg (Mỹ), “Lại bàn về vấn đề: Làm thế nào để khích lệ
công nhân viên”, Sách Tinh hoa quản lý, Chƣơng 15.
[5]. Nadeem Shiraz and Majed Rashid (2011), Interdisciplinary Business
Research, Pakistan với đề tài: "The Impact of Reward and
Recognition Programs on Employee‟s Motivation and Satisfaction"
[6]. Business Edge (2006), Tạo động lực làm việc – phải chăng chỉ có thể
bằng tiền, NXB trẻ, Hà Nội.

[7]. Huỳnh Minh dịch từ Empoyer-Employee, Điều gì tạo nên động cơ làm
việc cho nhân viên?, http://kynangsong.xitrum.net/congso/223.html
[8]. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị
nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
[9]. Tạ Ngọc Ái (2009), Chiến lược cạnh thời đại mới, NXB Thanh niên,
Hà Nội.
[10].Bộ luật lao động (2014) sửa đổi bổ sung mới nhất: Bộ luật lao động
chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, tạo việc làm đối với ngƣời lao động
(theo luật việc làm), NXB Lao động – xã hội.
[11].Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, NXB Lao
động – xã hội, Hà Nội.
[12].Vƣơng Minh Kiệt (2005), Giữ chân nhân viên bằng cách nào, NXB
Lao động xã hội, Hà Nội.


[13].Bùi Anh Tuấn và Phạm Thúy Hƣơng (2011), Giáo trình hành vi tổ chức,
NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 85.
[14]. Nguyễn Minh Tuấn (2012), Mấy suy nghĩ về chính sách đãi ngộ cán
bộ, công chức hiện nay.
[15].Vũ Thu Uyên (2008), Giải pháp tạo động lực cho lao động quản lý
trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Hà Nội và ở Việt Nam đến
năm 2020, NXB trƣờng đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
[16].Phạm Quý Thọ (2010), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực các bài
trắc nghiệm và tình huống, NXB Thanh niên, Hà Nội.
[17].Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã
hội, Hà Nội.
[18].Nguyễn Tiệp (2010), Lê Thanh Hà, Giáo trình Tiền lương - Tiền công,
NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
[19].Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Nghiên cứu các
nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trực tiếp
sản xuất ở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tạp chí khoa học
trƣờng đại học Cần Thơ.
[20].Abraham H Maslow (1954), Motivation and personality, New York:
Harper.
[21].Nader Tavassoli (2008), Branding from the inside out, Blackwell
Publishing Ltd.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×